La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Solucions tecnològiques per la implementació de millores en eficiència energètica i sistemes de producció energètica a partir d’energies renovables.

Pla de Mesura i Verificació d’estalvis energètics
Pla de Mesura i Verificació d’estalvis energètics

Segons el Protocol Internacional de Mesura i Verificació d’Estalvis (IPMVP), la Mesura i Verificació és un procés de mesura que determina de forma fiable l'estalvi aconseguit gràcies a un programa de millora dels consums energètics en una inst [...]

Ús d’energies renovables
Ús d’energies renovables

En funció de la localització de la instal·lació, la orientació de l’edifici, la disponibilitat d’espai, els patrons horaris de consum energètic i usos de l’energia es determinarà quines són les energies renovables més interessants a implementa [...]

Accions per a la millora de l’eficiència energètica
Accions per a la millora de l’eficiència energètica

En funció de la tipologia d’instal·lació, del consum energètic, les fonts d’energia utilitzades, de les característiques dels equips consumidors d’energia i de l’envoltant del edifici es proposaran i prioritzaran unes actuacions o altres per a [...]

Estudi de l’aprofitament d’excedents de calor per a la producció de calor i/o fred
Estudi de l’aprofitament d’excedents de calor per a la producció de calor i/o fred

Realitzar estudis per determinar el potencial d’aprofitament d’excedents energètics per a la producció de calor i/o fred.

Estudis de potencial implementació de sistemes de cogeneració/trigeneració
Estudis de potencial implementació de sistemes de cogeneració/trigeneració

El terme “cogeneració” s’utilitza per definir aquells processos en els quals es produeix conjuntament energia elèctrica i energia calorífica útil, a partir d’una font d’energia primària (p. ex. gas natural, biogàs, biomassa, etc...). [...]

Estudis d’integració d’energies renovables
Estudis d’integració d’energies renovables

Es proposa portar a terme estudis per determinar la viabilitat tècnica i econòmica d’implementar diferents fonts d’energies renovables al sector industrial i al sector dels edificis.

Estudis d’eficiència energètica a nivell industrial
Estudis d’eficiència energètica a nivell industrial

Es proposa portar a terme estudis d’eficiència energètica al sector industrial com ara auditories energètiques per tal d’identificar oportunitats de millora energètica i quantificar el potencial estalvi energètic i econòmic de la indústria. [...]