La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Les sondes específiques o multiparamètriques (pH, conductivitat, oxigen dissolt, redox) permeten efectuar un anàlisi en continu de la qualitat de l’aigua de procés.

Descripció

Les sondes específiques o multiparamètriques (pH, conductivitat, oxigen dissolt, redox) permeten efectuar un anàlisi en continu de la qualitat de l’aigua de procés. La monitorització en continu efectuada per sondes comercials pot ser acompanyada per l’anàlisi d’altres paràmetres específics que requereixen un tractament de la mostra, com pot ser la DQO, terbolesa, nitrats i nitrits, clor total, sals o metalls. Tot depenent de les característiques del procés i de qualitat de l’aigua potencialment reutilitzable en altres usos industrials, es poden avaluar altres paràmetres més específics com presència de contaminants emergents de tipus pesticida, compostos organo-clorats o altres.
tornar a la llista