La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Categories Principals

Solucions
Solucions

Aquí es pot trobar documents amb solucions d'Economia Circular en les categories següents: Aigua, Energia, Organització, Productes i Residus.

Tots els documents:

Eliminació de COV’s en aire
Eliminació de COV’s en aire

Els COV’s poden ser perjudicials per la salut de les persones i pel medi ambient per la seva toxicitat i per la contribució a la formació d’oxidants fotoquímics. Generat i elaborat: CHIEMIVALL, S.L.

Tecnologia per a la optimització de la gestió de la recollida i el transport dels residus industrials
Tecnologia per a la optimització de la gestió de la recollida i el transport dels residus industrials

Gràcies a les noves tecnologies, es disposa d’informació fiable per prendre decisions més sostenibles i millorar l’eficiència de la recollida i transport dels residus, doncs només podem millorar coneixent i mesurant la situació actual. Generea [...]

Pagament per generació de residus (PxG o PAYT, pay-as-you-thow)
Pagament per generació de residus (PxG o PAYT, pay-as-you-thow)

Per garantir un reciclatge de qualitat, és necessari una augment de la recollida selectiva i per això és imprescindible una millor separació dels residus en origen (orgànica, envasos, paper, vidre, voluminosos, tèxtil, oli, piles, RAEE, etc.) [...]

Reparació i recuperació de palets de fusta
Reparació i recuperació de palets de fusta

Els palets es poden reutilitzar fins a nou vegades i un cop complert el seu propòsit principal, proporcionen noves peces per reparar altres palets. Les parts descartades es reciclen en altres productes de valor com el taulell d’aglomerat. Gene [...]

Fabricació de biochar a partir de residus de fusta no tractada
Fabricació de biochar a partir de residus de fusta no tractada

Certes activitats industrials (com ara indústria del moble) i urbanes (poda d’arbres i cura de parcs i jardins) generen grans quantitats de residus llenyosos. Generat i elaborat: LEITAT

Simbiosi industrial entre el sector packaging i el sector tèxtil
Simbiosi industrial entre el sector packaging i el sector tèxtil

Projecte PACTEX per a l’establiment de sinergies entre les indústries tèxtil i del packaging amb l’objectiu d’intercanviar matèries primeres i recursos i dissenyar nous productes en un context d’economia circular i innovadora. Generat i elabor [...]

Reactivació carbó actiu
Reactivació carbó actiu

En el cas del tractament d’aigües, el carbó actiu granular que s’utilitza en filtres terciaris d’afinament, al final de la seva vida útil, és a dir, quan ja ha quedat saturat de molècules contaminants, es pot tornar a reutilitzar, mitjançant u [...]

Estalvi de matèries primeres mitjançant la impressió 3D
Estalvi de matèries primeres mitjançant la impressió 3D

L’International Advanced Manufacturing 3D HUB treballa per accelerar l’adopció de la fabricació additiva i la impressió 3D a la Unió Europea com una via alternativa per dissenyar i manufacturar nous productes i serveis. Generat i elaborat: IAM [...]

Descentralització dels centres de producció
Descentralització dels centres de producció

L’aparició de les tecnologies de fabricació additiva i impressió 3D permet fabricar components a partir d’un model digital i de forma individualitzada i personalitzada permeten la creació de centres de producció descentralitzats. Generat i ela [...]

Disseny d’accions per promocionar el transport i mobilitat sostenible
Disseny d’accions per promocionar el transport i mobilitat sostenible

Els sistemes de mobilitat circular han de diversificar els mètodes de transport per eliminar la contaminació, maximitzar l’ús dels vehicles i les infraestructures i disminuir els costos operatius. Generat i elaborat: LEITAT