Per garantir un reciclatge de qualitat, és necessari una augment de la recollida selectiva i per això és imprescindible una millor separació dels residus en origen (orgànica, envasos, paper, vidre, voluminosos, tèxtil, oli, piles, RAEE, etc.) tant a les nostres llars com comerços i indústries.

Generat i elaborat:

MOBA MOBILE AUTOMATION SL

Descripció

Els sistemes de recollida individualitzada de residus, com són la recollida porta a porta o els contenidors intel·ligents, permeten arribar a aquests objectius de recollida selectiva i de gestió de residus eficient. La implementació de noves tecnologies permet identificar els residus produïts per cada usuari (ciutadà, comerç o indústria) i vincular un cost en funció de la quantitat i qualitat de residus generats, i aplicar bonificacions pel bon ús del servei. Aquest instrument econòmic incentiva la participació en la selecció de residus i ajuda a conscienciar per millorar la recollida selectiva.
La tecnologia també permet una major transparència i cada usuari pot conèixer el seu comportament envers els seus residus, ser més conscient dels residus que genera i millorar el seu impacte ambiental.


tornar a la llista