Per tal d’introduir criteris ambientals en el disseny i desenvolupament del nostres envasos i embalatges es recomana fer un estudi per determinar l’impacte ambiental de les fases d’extracció de matèries primeres, transformació de les mateixes per la fabricació de l’envàs, del procés d’envasat, de la fase de distribució i us per finalment valorar el fi de vida de l’envàs.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

Per tal d’introduir criteris ambientals en el disseny i desenvolupament del nostres envasos i embalatges es recomana fer un estudi per determinar l’impacte ambiental de les fases d’extracció de matèries primeres, transformació de les mateixes per la fabricació de l’envàs, del procés d’envasat, de la fase de distribució i us per finalment valorar el fi de vida de l’envàs. Depenent de les característiques del producte a envasar les etapes llistades anteriorment podran tenir un impacte major o menor. El més important es valorar totes les etapes per tenir un perfil ambiental global el mes acurat i favorable possible. Tot això a més s’hauria de fer garantint sempre la seguretat, la qualitat i la integritat del producte envasat.


tornar a la llista