La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

La tecnologia d’electrodiàlisi permet la recuperació de ions a través de l’ús de membranes selectives.

Descripció

La tecnologia d’electrodiàlisi permet la recuperació de ions a través de l’ús de membranes selectives. Aquesta tècnica, emprada comercialment per a la recuperació de HCl i NaOH en grans volums d’aigües residuals, pot ésser aplicada en la recuperació d’ions com nitrat, nitrit i/o amoni. Tot incorporant una fase de pretractament previ com la filtració, la recuperació selectiva de ions en efluents industrials pot garantir la qualitat òptima d’abocament. Fins i tot, si s’incorporen tecnologies d’higienització a la electrodiàlisis, és possible la reutilització d’aquestes aigües en altres processos industrials.
tornar a la llista