Vallès Circular i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, en compliment del vigent Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679, garantirà un nivell adequat i coherent en la protecció, privadesa i confidencialitat de les persones físiques en allò que respecta a les dades personals que pugui recollir en l’exercici de les seves actuacions, amb els requisits d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent i d’altres disposicions.

Vallès Circular i el Consell Comarcal del Vallès Occidental tractarà les dades personals amb responsabilitat, de forma lleial i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament General de Protecció de Dades.

Tant el Consell com qualsevol tercer que intervingui en qualsevol fase del tractament de les dades, estarà sotmès al secret professional amb compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries per garantir la seguretat de les dades personals i evitar l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat.

Per acomplir amb el Reglament General de Protecció de Dades, Vallès Circular i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, està confeccionant el Registre d’Activitats de Tractament i adoptant les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats. Un cop redactat serà publicat al Portal de Transparència de l’ens i s’enllaçarà al contingut de la de política de protecció de dades.

Vallès Circular i el Consell aplicarà el principi de transparència en el tractament de les dades personals, donant als afectats del tractament una informació concisa, accessible, completa i de forma entenedora. S’informa que les dades poden ser subjectes de cessió a altres Administracions Públiques per donar compliment a obligacions legals.

Es garanteix que tant els fitxers i programes com els equips que intervenen en el tractament de les dades personals compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent.

Les comunicacions de dades de caràcter personal al Vallès Circular i al Consell Comarcal del Vallès Occidental mitjançant la seu electrònica es produeixen sempre dintre d’un entorn segur garantint el xifratge de la informació facilitada i la integritat de les dades trameses. La informació de la Política i del Delegat de Protecció de Dades es troba disponible al web i a la seu electrònica del Consell.

     1.      Responsable del tractament

Identitat: Consell Comarcal del Vallès Occidental

CIF: P5800007F

Adreça Postal: Carretera N150 Km 15

Telèfon: 93 727 35 34

Correu electrònic: ccvoc@ccvoc.cat

     2.      Delegat de protecció de dades

El Consell Comarcal, d’acord amb l’article 37.1.a del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, ha designat un Delegat/da de Protecció de Dades (DPD). El correu electrònic de contacte és: ccvoc@ccvoc.cat

     3.      Base legal per al tractament de les Dades Personals

La base jurídica del tractament de les dades personals dependrà de la finalitat prevista d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, i podrà ser el consentiment exprés i inequívoc donat per la persona usuària, per l’execució d’un contracte, en compliment d’una obligació legal, en compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics.

Les bases jurídiques que contextualitzen i legitimen l’acció del Consell Comarcal del Vallès Occidental són les següents:

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679

–         Article 6.1.a, on l’afectat dona el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per una o varies finalitats específiques

–         Article 6.1.b, el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en què la persona interessada és part

–         Article 6.1.c, el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

–         Article 6.1.d, el tractament és necessari per protegir interessos vitals de la persona interessada o d’altra persona física

–       Article 6.1.e, el tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Transparència, accés a la informació pública  i bon govern

–         Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Subvencions

–         Llei 38/2017, de 17 de novembre, general de subvencions

Registre general d’entrada i sortida de documents

–         Llei 26/2010, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

–         Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

     4.      Finalitat del tractament de les dades

Vallès Circular i el Consell Comarcal del Vallès Occidental recopilarà les dades personals necessàries per a la realització dels tràmits i/o serveis específics que ho requereixin. Per a cada tràmit i /o servei, les dades requerides seran les estrictament adequades, pertinents i limitades al necessari en relació a la finalitat per a les que siguin tractades, i seran incorporades al corresponen fitxer, propietat d’aquesta corporació, garantint la seva confidencialitat en el tractament com a resultat del registre del tràmit sol·licitat.

Les dades subministrades al CCVOC seran recollides per diferents mitjans com: formularis, enquestes o a través de l’enviament de missatges de correu electrònic que figurin al web per obtenir informació d’activitats i/o serveis. Els procediments utilitzats durant la recollida es realitza d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de prestar el servei que es sol·licita.

En cadascun d’aquests mitjans s’informarà detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si s’ha autoritzat aquest tractament.

La sol·licitud d’un tràmit implica l’acceptació expressa i sense reserves de la política de privacitat de dades de caràcter personal que manté el Consell Comarcal del Vallès Occidental, exposada a l’avís legal que s’indiqui al mateix formulari de recollida de dades.

     5.      Procedència de les dades personals

Les dades personals dels afectats objecte de tractament pel Vallès Circular i el Consell Comarcal del Vallès Occidental procedeixen directament de les persones interessades, dels seus representants legals o d’altres administracions públiques d’acord amb les previsions legals.

L’interessat subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi al Consell Comarcal del Vallès Occidental o a tercers.
Vallès Circular i el Consell es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

     6.      Període de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini legalment establert, o serà delimitat pel servei sol·licitant. Aquestes dades seran suprimides quan s’hagin extingit les finalitats per a les què varen ser obtingudes.

Per a cada activitat de tractament de dades, s’informarà del termini o els criteris de conservació de les dades. L’interessat en podrà sol·licitar la supressió, en els casos previstos legalment.

     7.      Destinataris de les dades

Les dades de caràcter personal recollides, no seran facilitades a tercers aliens a aquest Consell Comarcal, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat, d’acord amb la clàusula informativa de cada tràmit i sol·licitud o consentiment exprés (si fos el cas), a altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables.

     8.      Categories de dades objecte de tractament

La categoria de les dades susceptibles de tractament són:

–         Dades identificadores o relatives a les característiques personals: noms i cognoms, estat civil, família, naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, dades acadèmiques i professionals, adreces personals i/o electròniques, telèfon de contacte.

–          Qualsevol altra dada de caràcter personal que voluntàriament faciliti l’usuari/a depenent del tràmit o servei administratiu.

Tractament Ús de les dades
Prestació de tràmits i serveis Es tractarà la informació per a la gestió del tràmit o servei sol·licitat. Les dades podran ser cedides a tercers en el cas que el servei ho requereixi i per acomplir les competències
Subscripcions Es remetrà informació dels serveis i activitats del Consell. Les dades no són cedides a tercers
Activitats i llicències Tractarem les dades per a la gestió d’activitats, cursos, tallers… Les dades no són cedides a tercers
Participació ciutadana Les dades seran gestionades per tal de donar resposta a les propostes i qüestions plantejades. No seran cedides a tercers.
Bústia de contacte, peticions, queixes o suggeriments. Sol·licituds generals Les dades són tractades per respondre a sol·licituds, qüestions i propostes plantejades. Les dades no es cedeixen a tercers.
Exercici del dret d’accés a la informació pública. La finalitat del tractament de les dades personals es refereix al registre, atenció i gestió de les peticions d’accés de les persones a la informació pública. Les dades no són cedides a tercers.

     9.      Drets de les persones afectades

Els usuaris podran exercitar els drets reconeguts per la normativa de protecció de per a obtenir informació sobre com i per a què està tractant les dades Vallès Circular i el Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Dret d’accés

Dret que tota persona té a obtenir informació sobre les dades de caràcter personal pròpies que estan en poder d’un tercer, particularment sobre l’origen, el tractament i la finalitat d’aquestes dades i també sobre si han estat o han de ser objecte de cessió de dades.

Dret de rectificació

Dret que tota persona té a rectificar i actualitzar les seves dades de caràcter personal, en el cas que siguin inadequades, incompletes o obsoletes.

Dret de supressió

Dret que tota persona té a obtenir, del responsable del tractament, sense dilació indeguda, l’eliminació de les dades de caràcter personal que l’afecten.

Dret de limitació del tractament

Dret que té tothom a restringir les operacions de tractament de les seves dades de caràcter personal. Pot aplicar-se quan la persona interessada ha exercit el seu dret de rectificació o el dret d’oposició mentre no s’ha resolt la sol·licitud o quan l’interessat s’oposa a la supressió de les seves dades de caràcter personal per algun motiu.

Dret d’oposició

Dret que tota persona té a sol·licitar gratuïtament, al responsable del tractament, que no es tractin les dades de caràcter personal que l’afecten.

Dret a la portabilitat

Dret que té tota persona a rebre en un format estructurat d’ús comú i de lectura mecànica, les dades de caràcter personal que l’afecten i que ha facilitat a un responsable de tractament

     10.  Presentació de reclamacions

En cas de no estar satisfet amb la resposta a l’exercici dels seus drets i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, la persona interessada podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de l’adreça electrònica:http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

     11.  Política de cookies

Les cookies són petits arxius de text que s’emmagatzemen localment al caché del seu navegador d’Internet. El web Vallès Circular del Consell Comarcal del Vallès Occidental utilitza cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de millorar el serveis prestat a les persones usuàries. Us apareixerà un missatge on es demanarà consentiment per l’acceptació del seu ús.