La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Per tal de realitzar una DAP, cal elaborar un estudi d’Anàlisi de Cicle de Vida seguint les regles fixades per les Regles de Categoria de Producte, existents per a diferents tipologies de producte.

Descripció

Per tal de realitzar una DAP, cal elaborar un estudi d’Anàlisi de Cicle de Vida seguint les regles fixades per les Regles de Categoria de Producte, existents per a diferents tipologies de producte. Aquests documents fixen com s’ha de fer l’inventari de dades ambientals del producte, així com les regles de càlculs dels impactes ambientals segons unes categories prefixades. A diferència de les etiquetes ecològiques de tipus I, les declaracions ambientals no defineixen uns criteris sobre la preferència ambiental dels productes ni estableixen uns criteris mínims, sinó que proporcionen informació ambiental quantitativa del producte verificada per part d’una tercera part independent.
tornar a la llista