La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Una de les opcions per al tractament eficaç d’aigües de rentat i que, a més, permet la higienització de l’efluent, és la tècnica de electro-oxidació acoblat a ozó.

Descripció

Una de les opcions per al tractament eficaç d’aigües de rentat i que, a més, permet la higienització de l’efluent, és la tècnica de electro-oxidació acoblat a ozó. Aquest tàndem permet oxidar totalment la matèria orgànica present a l’aigua residual, tant la més fàcilment biodegradable com la més recalcitrant, tot generant CO2 com a producte de la degradació. Per mitjà de la dosificació idònia d’ozó, l’efluent acaba essent higienitzat (eliminació total de microorganismes com Salmonella sp o E. coli), tot permetent la reutilització de l’aigua en nous cicles de rentat.
tornar a la llista