El DOGC amb data 13 de maig ha publicat les “Bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a l’execució de projectes de foment de l’economia circular de l’Agència de Residus de Catalunya”.

Aquestes bases, pendents de convocatòria properament, permetrà tant actuacions d’estudis de prevenció, innovació i noves tecnologies per a la prevenció de la generació de residus i el seu tractament lligades a l’economia circular, com projectes d’implementació en el mercat de productes i serveis que accelerin l’economia circular i que promoguin una prevenció de residus en tot el cicle de vida d’un producte.

Actuacions subvencionables, beneficiaris i quanties:

Classe A. Projectes d’implementació en el mercat de nous productes o serveis en diverses categories.

Per empreses privades i agrupacions d’empreses privades. Ajut màxim del 75% de les despeses objecte de l’ajut per a pimes o del 50% si el beneficiari no és Pime, amb màxim de 40.000€ per projecte

 

Classe B. Estudis d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis, de les categories següents

Per empreses privades i agrupacions d’empreses privades. Ajut màxim del 75% de les despeses objecte de l’ajut per a pimes o del 50% si el beneficiari no és pime, amb màxim de 40.000€ per projecte

 

Classe C. Estudis sectorials amb accions de comunicació per associacions empresarials o sindicals.

Per organització empresarial que tingui com a finalitat representar els interessos d’un sector empresarial (i sigui de naturalesa privada i amb personalitat jurídica pròpia) o un sindicat.

Ajut màxim del 75% de les despeses objecte de l’ajut, amb màxim de 25.000€ per projecte

 

Més informació: http://bit.ly/2EaiwjY