Les bases es van publicar el 30 d’abril i la convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de l’economia circular s’ha publicat el 16 de maig al  DOGC . Dotació màxima prevista 830.000 euros, ampliable segons disponibilitat pressupostària.

Beneficiaris: Empreses privades i agrupacions empresarials que tinguin almenys un establiment operatiu a Catalunya.

Objecte: foment de projectes per a l’acceleració de la transició cap a una economia més circular a Catalunya.

Quantia de l’ajut: Un màxim del 75% de les despeses de l’actuació en el cas de PIMEs i del 50% per a grans empreses, amb un màxim de 30.000€ per projecte.

Termini de presentació: 16 de juliol de 2018.

Actuacions subvencionables:

Classe A: Projectes d´implementació en el mercat de nous productes o serveis de les categories indicades.

Classe B: Estudis d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis, de les categories indicades.

Categories

 1. Ecodisseny de productes o serveis que promoguin major eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua al llarg del cicle de vida.
 2. Nous models de negoci que afavoreixin l´eficiència dels recursos
 3. Reutilització i reparació de productes
 4. Servei de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant
 5. Remanufactura
 6. Simbiosi industrial que promogui l´eficiència dels recursos materials diferents de l´aigua
 7. Noves aplicacions de materials reciclats
 8. Nous processos que permetin valoritzar residus
 9. Mineria d’abocadors per a la recuperació de materials

Observacions:

 • Un mateix projecte no pot ser de classe A i B a la vegada i caldrà indicar la categoria principal del projecte.
 • No serán subvencionables projectes inciats amb anterioritat a la sol·licitut de l ájuda.
 • El termini màxim per a dur a terme les actuacions objecte de la subvenció serà de 24 mesos desde la data de ressolució d’atorgament.

Accés a la documentació:

http://residus.gencat.cat/es/consultes_i_tramits_-_nou/tramits/detall/Ajuts-per-a-projectes-de-foment-de-leconomia-circular-955-2018