El “Grup d’Experts en Suport al Finançament de l’Economia Circular” de la Comissió Europea ha publicat un nou sistema de categorització  de les activitats que contribueixen substancialment a l’economia circular per tal d’aconseguir una harmonització del sector.

 

El “Grup d’Experts en Suport al Finançament de l’Economia Circular” de la Comissió Europea es va crear com una Plataforma de suport financer d’economia circular per a proporcionar assessorament i experiència a la CE sobre com promoure millor la generació i finançament de projectes d’economia circular en els Estats membres de la UE. Aquest grup va publicar al març de 2019 un informe titulat “Accelerar la transició a l’economia circular”, que va proporcionar recomanacions sobre com millorar l’accés al finançament per a projectes d’economia circular.

En l’informe es va detectar la manca d’un enfocament comú i fonamental per definir les activitats de l’economia circular, el que va portar a crear un grup de treball especial per obtenir el següents resultats:

  • Un sistema genèric de categorització d’economia circular independentment del sector que defineixi diferents categories d’activitats que contribueixin substancialment a una economia circular.
  • Un conjunt de criteris mínims que han de complir les activitats de cada categoria definida perquè es consideri que contribueixen substancialment a una economia circular.
  • Orientació metodològica que inclou una llista indicativa d’inversions/projectes típics per a cada categoria d’economia circular.

El sistema de categorització d’economia circular proposat consta de 14 categories circulars organitzades en quatre grups o models de categoria d’alt nivell. Aquests grups s’alineen amb l’eina de model de negoci Value Hill desenvolupada per Circle Economy:

 

Les 14 categories circular són:

Grup 1 – Disseny Circular i models de producció:

1.a. Disseny i producció de productes i actius que permetin l’economia circular, estratègies com per exemple, mitjançant una major eficiència dels recursos augmenti la durabilitat, funcionalitat, modularitat, capacitat d’actualització, reparació…
1.b Desenvolupament i implementament de tecnologies de processos que permetin estratègies d’economia circular.
1.c Desenvolupament i producció sostenible de nous materials que són reutilitzables, reciclables o compostables.
1.d Substitució o reducció substancial de substàncies d’interès en materials, productes i actius per a permetre estratègies d’economia circular.
1.e Substitució de matèries verges per matèries primeres secundàries i subproductes.

Grup 2 – Models d’us circular:

2.a Reutilització, reparació, restauració, reutilització i remanufacturació al final de la vida útil dels productes.
2.b Rehabilitació i reutilització al final de la vida útil dels bens immobles (edificis/infraestructures/instal·lacions).
2.c Producte com a servei, reutilització i us compartit de models basats, entre d’altres, en Leasing, pagament per us, etc., que permeten estratègies d’economia circular.
2.d  Rehabilitació de terres degradades per a tornar-les al seu estat útil.

Grup 3 – Models circulars de recuperació de valor:

3.a Recollida selectiva i logística inversa de residus que permetin estratègies de valorització.
3.b Recuperació de materials a partir dels residus preparats per la valorització i estratègies de recuperació.
3.c Recuperació i valorització de residus i residus de biomassa com aliments, pinsos, nutrients, fertilitzants, materials de base biològica o matèria prima química.
3.d Reutilització i reciclatge de les aigües residuals.

Grup 4 – Suport circular:

4.a Desenvolupament/implementació d’eines, aplicacions i serveis que permetin estratègies d’economia circular.

Aquestes 14 categories circulars poden contribuir, directa o indirectament, a l’augment de l’eficiència dels recursos i a la disminució dels impactes ambientals a través de les cadenes de valor. Això pot aconseguir-se aplicant o habilitant una o més de les següents 9 estratègies o principis de l’economia circular, coneguts com les 9 «R»:

R1 Rebutjar: fer que el producte sigui redundant abandonant la seva funció o oferint la mateixa funció mitjançant un producte o servei radicalment diferent (per exemple, digital).
R2 Repensar: fer que l’ús del producte sigui més intensiu (per exemple, a través de models de producte com a servei, reutilitzar i compartir models o posant en marxa models multifuncionals de productes en el mercat).
R3 Reduir: augmentar l’eficiència en la fabricació o l’ús del producte consumint menys recursos naturals i materials.
R4 Reutilització: reutilització d’un producte que encara està en bon estat i compleix la seva funció original (i no és un residu) amb el mateix propòsit per al qual va ser concebut.
R5 Reparació: reparació i manteniment del producte defectuós perquè pugui ser utilitzat per a la seva funció original.
R6 Restauració: restaurar un producte antic i posar-lo al dia (segons especificacions de nivell de qualitat).
R7 Remanufactura: usar parts d’un producte descartat en un nou producte amb la mateixa funció.
R8 Readaptar: usar un producte redundant o les seves parts en un nou producte per a una funció diferent.
R9 Reciclar: recuperar materials dels residus per a transformar-los de nou en productes, materials o substàncies, tant si és amb la finalitat original com amb qualsevol altra finalitat. Inclou la transformació del material orgànic, però no la valorització energètica ni la transformació en materials que es vagin a usar com a combustibles o per a operacions de farciment.