La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Una solució per al tractament eficaç de corrents complexos en el sector làctic és el tàndem format per la tècnica de electro-coagulació, per a separar la matèria particulada d’aquestes aigües, la electro-oxidació per a mineralitzar la matèria orgànica (generant CO2) i la recuperació d’hidrogen a partir del canvi de polaritat de la cel·la electroquímica de electro-oxidació.

Descripció

Una solució per al tractament eficaç de corrents complexos en el sector làctic és el tàndem format per la tècnica de electro-coagulació, per a separar la matèria particulada d’aquestes aigües, la electro-oxidació per a mineralitzar la matèria orgànica (generant CO2) i la recuperació d’hidrogen a partir del canvi de polaritat de la cel·la electroquímica de electro-oxidació. Aquesta darrera solució pot permetre la sostenibilitat energètica del procés global. Com a precedent es troba el projecte europeu REWAGEN. Els paràmetres que garanteixen el funcionament òptim d’aquestes tecnologies són tipus i distància entre elèctrodes, intensitat de corrent i temps de tractament, entre d’altres.
tornar a la llista