La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Per evitar la generació del llot com a residu, identificar el seu origen i la solució per a evitar o eliminar part de la seva composició.

Descripció

Per evitar la generació del llot com a residu, identificar el seu origen i la solució per a evitar o eliminar part de la seva composició. Una solució pot ser la recuperació de ions, àcids i/o àlcalis, que caracteritzen la composició de les aigües residuals abans de ser neutralitzades emprant més reactius. Una vegada recuperats, poden ser valoritzats com a matèria primera per a la indústria química. Això és possible gràcies a la tecnologia de la electrodiàlisis, que recupera ions/sulfats/hidròxids, tot disminuint la perillositat dels efluents industrials i evitant la generació i perillositat dels llots.
tornar a la llista