Han estat publicades les bases reguladores de les subvencions 2017 de l’Agència Catalana de Residus, per a projectes de:

  1. Foment de l’economia circular

Convocatòria oberta a empreses privades i agrupacions d’empreses privades que tinguin almenys un establiment operatiu ubicat a Catalunya.

L’import de l’ajut  serà d’un màxim del 75% de les despeses per a pimes o del 50% en cas de no ser una pime, amb un màxim de 30.000€ per projecte.

  1. Prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals

Convocatòria obert a ens locals i universitats i entitats sense ànim de lucre de Catalunya, o agrupacions d’aquestes, que vulguin dur a terme un projecte de prevenció de residus municipals.

L’import de la subvenció serà d’un màxim del 75% (IVA inclòs) del total del pressupost acceptat del projecte presentat per a l’obtenció de la subvenció i tindrà caràcter dinerari, fins a un import màxim de 50.00€

  1. Foment de la recollida selectiva de la FORM. Inclou la possibilitat de realitzar projectes singulars d’interès general que fomentin l’economia circular en l’àmbit municipal.

Convocatòria oberta a ens locals i a empreses, entitats privades o públiques de Catalunya, diferents dels ens locals, que generin més de 20t/any de residus orgànics assimilables a municipals i vulguin dur a terme un projecte de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals (grans productors)

L’import de subvenció és variable segons el tipus de projecte (majoritàriament 75% del cost).

Més informació a: Link Agència de Residus de Catalunya