El DOGC amb data 20 de maig a publicat la convocatòria de les subvencions per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental, respecte de la implantació i la renovació del sistema previst en el Reglament EMAS, per a l’any 2021 amb una dotació màxima de 50.000 euros.

 

Són subvencions destinades a empreses públiques o privades, fundacions o altres entitats sense ànim de lucre, i ens locals que hagin implantat un sistema de gestió ambiental basat en el Reglament EMAS o bé hagin renovat el que ja tenien implantat.

En concret són objecte de la subvenció:

  • La implantació, amb personal propi o extern, d’un sistema de gestió ambiental d’acord amb el Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009 (en endavant, Reglament EMAS), i la posterior verificació portada a terme per un verificador ambiental acreditat, en establiments situats dins del territori de Catalunya.
  • La renovació del registre EMAS, d’acord amb l’article 6.1 del Reglament EMAS.

 

L’import màxim de les subvencions a atorgar en aquesta convocatòria es fixa en les quantitats següents:

  1. Implantació d’un sistema de gestió ambiental d’acord amb el Reglament EMAS, degudament verificat:

a) Activitats incloses a l’annex I de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d’11.12.2009): 5.000 euros.
b) Activitats incloses a l’annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre: 4.000 euros.
c) Resta d’activitats: 2.000 euros.

2.  Renovació del registre EMAS, d’acord amb l’article 6.1del Reglament EMAS.
a) Activitats incloses a l’annex I de la Llei 20/2009, del 4 de desembre: 1.200 euros.
b) Activitats incloses a l’annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre: 800 euros.
c) Resta d’activitats: 500 euros.

Dels imports màxims previstos es descomptaran els imports de les subvencions percebudes per a la mateixa activitat en exercicis anteriors.

El termini de les sol·licituds finalitza el 21 de juny de 2021.

Les Bases i els tràmits de la convocatòria els podeu trobar en l’enllaç.

 

Què és el sistema de gestió i auditoria ambientals (EMAS)?

L’EMAS és una eina d’ús voluntari disponible per a qualsevol organització que operi en algun sector econòmic de la Unió Europea o fora de la Unió Europea i que vulgui:

  • assumir una responsabilitat ambiental i econòmica,
  • millorar el seu comportament ambiental,
  • comunicar els seus resultats ambientals a la societat i a les parts interessades en general.

L’EMAS es va crear el 1993 i ha anat evolucionant amb el temps. L’última revisió del Reglament de l’EMAS, que constitueix la base jurídica del sistema, data de 2009.

Des de 2001, qualsevol organització pública o privada pot implementar l’EMAS. Amb l’EMAS III, també poden accedir al sistema les organitzacions no europees i les empreses europees que operen en països no europeus. Quant a aquesta última qüestió, hi ha unes directrius específiques per al registre corporatiu d’organitzacions de la UE, de tercers països i d’àmbit mundial.

L’EMAS es pot implementar en un, alguns o tots els centres pertanyents a les organitzacions privades o públiques de qualsevol sector d’activitat. Fins la més petita de les entitats es pot registrar com a centre.

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat és l’organisme competent a Catalunya per a la gestió del sistema EMAS.

Més informació sobre la Certificació EMAS i la ISO 14001.