La implantació d’un projecte d’ambientalització de compres o d’incorporació de criteris ambientals als processos de compres i contractació d’una empresa o organització consisteix en definir i incorporar als processos de compra aquells paràmetres i consideracions que permetin reduir l’impacte ambiental derivat dels béns i serveis consumits.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

La implantació d’un projecte d’ambientalització de compres o d’incorporació de criteris ambientals als processos de compres i contractació d’una empresa o organització consisteix en definir i incorporar als processos de compra aquells paràmetres i consideracions que permetin reduir l’impacte ambiental derivat dels béns i serveis consumits. Per tal de garantir la selecció de productes ambientalment més correctes és important considerar tots aquells impactes potencials que es puguin donar al llarg de tot el cicle de vida del producte, des de les matèries primeres fins a la fi de vida. És important la implicació dels diferents departaments implicats en aquests processos (responsables de compra, direcció i usuaris).


tornar a la llista