La Comissió Europea ha aprovat el nou Pla d’Acció per a l’Economia Circular emmarcat en el Pacte Verd Europeu, el nou programa europeu per al creixement sostenible.   El document presenta mesures per allargar la vida dels productes, la seva reutilització, reparació i reciclabilitat.

El present Pla d’acció per a una economia circular inclou un programa de futur amb el que crear una Europa més neta i més competitiva construïda de consum amb els agents econòmics, els consumidors, la ciutadania i les organitzacions de la societat civil. El seu objectiu és accelerar el canvi transformador que requereix el Pacte Verd Europeu, prevalent-se al mateix temps de les mesures en favor de l’economia circular aplicades des del 2015. Aquest Pla assegura que el marc regulador es racionalitzi i adapti a un futur sostenible, que es maximitzin al mateix temps les càrregues per la ciutadania i les empreses.

El Pla presenta un conjunt d’iniciatives interrelacionades que la seva finalitat és establir un marc sòlid i coherent per a la política de productes que converteixi en norma la sostenibilitat de productes, serveis i models de negoci, a més a més de transformar les pautes de consum per evitar que es produeixin residus en primer lloc.

El Pla d’Acció per a l’Economia Circular presenta mesures, entre d’altres, per a:

 • Fer que els productes sostenibles siguin la norma en la EU. La CE proposarà una legislació sobre la Política de Productes Sostenibles, per garantir que els productes estiguin dissenyats per allargar la seva vida útil, que siguin reutilitzables, reparables i reciclables, i incorporin en la mida que sigui possible material reciclat. També es restringirà l’ús de productes d’un sol ús i l’obsolescència programada així com prohibir la destrucció de productes durades que no s’hagin venut.
 • Empoderament dels consumidors i els compradors públics. Garantir l’accés dels consumidors a informació fiable i pertinent sobre els productes que inclogui informació sobre la seva vida útil i sobre la disponibilitat de serveis de reparació, recanvis i manuals de reparació. Per altra banda la CE proposarà criteris i objectius mínims obligatoris de contractació pública ecològica (CPE) en la legislació sectorial.
 • Circularitat dels processos de producció. La CE afavorirà una major circularitat en el sector industrial mitjançant les accions següents:
  • Revisar la Directiva sobre emissions industrials fomentant una major circularitat dels processos industrials amb la integració de pràctiques de l’economia circular.
  • Facilitar la simbiosi industrial.
  • Donar suport al sector de base biològica circular i sostenible amb l’aplicació del Pla d’acció per a la bioeconomia.
  • Promoure la incorporació de tecnologies ecològiques gràcies a un sistema de verificacions concloents.
 • Cadenes de valor claus dels productes. Centrant-se en els sectors que consumeixen més recursos, com són:
  • Electrònica i TIC. Promourà la prolongació de la vida útil dels productes i millorar la recollida i tractament dels residus.
  • Bateries i vehicles. Nou marc regulador per a les bateries que millori el reciclatge i la recuperació de materials valuosos. En referència als vehicles al final de la seva vida útil promoure models de negoci més circulars.
  • Envasos i embalatges. Nous requisits per reduir els residus sobre el sobre embalatge i impulsar el disseny per a la reutilització i la reciclabilitat dels envasos.
  • Plàstics. Nous requisits obligatoris per als continguts reciclats i mesures de reducció de residus, i amb una especial atenció sobre els microplàstics.
  • Productes tèxtils. Promoure una nova estratègia de la UE per als tèxtils per reforçar la competivitat i la innovació, i impulsar el mercat de la UE per a la reutilització dels residus tèxtils.
  • Construcció i edificació. La CE adoptarà una nova estratègia per a un entorn construït sostenible de caràcter integral.
 • Assegurar menys malbaratament. Aplicar una política més rigorosa en suport a la prevenció de residus i la circularitat. Reforçant la circularitat en un entorn sense substàncies tòxiques i creant un mercat de matèries primeres secundàries de la UE eficient.

Es pot consultar el document complert en aquest enllaç Pla d’Acció per a l’Economia Circular