S’obre la convocatòria dels ajuts a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i a la implementació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial aprovats pel RD 477/2021 i que està dotada amb una quantia inicial conjunta de 660 milions d’euros distribuïts entre les diferents Comunitats i Ciutats Autònomes.

 

Amb una dotació econòmica per a Catalunya de 112.052.131,00 euros per l’any 2021, els ajuts seran gestionats per l’Institut Català d’Energia (ICAEN) amb l’objectiu de promoure les actuacions següents:

Programa d’incentius 1: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.

Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en altres sectors productius de l’economia, amb o sense emmagatzematge.

Programa d’incentius 3: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.

Programa d’incentius 4: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.

Programa d’incentius 5: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques y el tercer sector.

Programa d’incentius 6: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector residencial. Inclou les tecnologies solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, hidrotèrmica o aerotèrmica (exceptuant les tecnologies aire-aire) per climatització i/o aigua calenta sanitària a habitatges.

 

Beneficiaris de les actuacions

 

Destinataris últims de les ajudes dels programes d’incentius 1, 2 i 3:

 • Persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques, amb o sense personalitat jurídica, que realitzin una activitat econòmica per la que ofereixin béns o serveis en el mercat.
 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

 

Destinataris últims de les ajudes dels programes d’incentius 4 i 5:

 • Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la que ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Les entitats locals i el sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, aquesta última sempre que no realitzi ninguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Les persones jurídiques que no realitzin ninguna activitat econòmica, por la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, incloent les entitats o organitzacions del tercer sector.
 • Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Comunitats de propietaris.
 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

 

Destinataris últims de les ajudes del programa d’incentius 6:

 • Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la que ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Entitats o organitzacions públiques o privades, sense ànim de lucre, o persones jurídiques que no realitzin ninguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, que acreditin la posada a disposició de col·lectius vulnerables d’habitatges socials, sense que tal activitat, en el cas de generar algun rendiment econòmic, es pugui considerar activitat econòmica als efectes de l’aplicació de la normativa europea d’ajudes d’estat, sense perjudici de l’aplicació de la resta de disposicions tant de dret nacional com de la Unió Europea.
 • Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, por la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Comunitats de propietaris.
 • Les entitats locals i del sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, quan es pugui excloure l’existència d’ajut d’estat.

 

Termini de sol·licitud

Inici el 15 de desembre de 2021 fins al 31 de desembre de 2023.

Més informació dels tràmits de sol·licitud i quanties subvencionables (web ICAEN)