El DOGC amb data 28 de gener a publicat la convocatòria per a la concessió d’ajuts per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals, amb una dotació d’1M d’euros. Dirigits als ens locals i a les entitats sense ànim de lucre i universitats.

 

La finalitat principal d’aquesta subvenció és fomentar la prevenció i la preparació per a la reutilització de residus municipals i, per tant, contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals, i, alhora, donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent.

Aquesta línia de subvenció té com a objecte:

1.1 Respecte dels ens locals: fomentar la planificació d’actuacions de prevenció de residus municipals i la seva implantació, així com el desenvolupament d’activitats de preparació per a la reutilització de residus (PxR).

1.2 Respecte de les entitats sense ànim de lucre i les universitats: fomentar el desenvolupament d’actuacions de prevenció de residus municipals.

 

Termini de presentació: Inici 29 de gener finalitza 1 de març

 

A qui van dirigits

Poden optar a les subvencions:

 • Els ens locals de Catalunya (els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, els consells comarcals, les mancomunitats de municipis, els consorcis i les diputacions, entre d’altres).

Un ens local no pot concórrer a la convocatòria de manera simultània i pel mateix concepte de manera individual i alhora a través d’un ens supramunicipal.

 • Les universitats i entitats sense ànim de lucre de Catalunya, o agrupacions d’aquestes.

Una universitat o una entitat sense ànim de lucre no pot concórrer a la convocatòria de manera simultània i pel mateix concepte individualment i alhora a través d’un altre tipus d’agrupació.

 

Actuacions subvencionables

En el cas dels ens locals, les actuacions subvencionables són:

 • L’elaboració o actualització de plans locals de prevenció (PLP) de residus municipals, sempre que vagi acompanyada de la implantació d’almenys una actuació de prevenció i/o preparació per a la reutilització.
 • La implantació d’actuacions de prevenció del malbaratament alimentari.
 • La implantació d’actuacions de foment de la reutilització d’objectes, previstes en els PLP ja aprovats pels ens locals i vigents, en fase de redacció o en el cas de sol·licitar també l’elaboració o actualització del PLP.
 • El desenvolupament d’activitats de preparació per a la reutilització (PxR) de residus.
 • Altres actuacions de prevenció de residus municipals, previstes en els PLP.

 

Les actuacions subvencionables en el cas de les entitats sense ànim de lucre i les universitats són aquestes:

 • La implantació d’actuacions de prevenció del malbaratament alimentari.
 • La implantació d’actuacions de foment de la reutilització d’objectes.
 • Altres actuacions de prevenció de residus municipals.

 

Quantia subvencionable

L’import de la subvenció és d’un màxim del 75 % (IVA inclòs) del total del pressupost acceptat del projecte presentat per a l’obtenció de la subvenció i té caràcter dinerari, fins a un import màxim de seixanta mil euros (60.000,00 €).

Per al finançament de les actuacions, s’estableixen els següents imports màxims:

 • Plans locals de prevenció (PLP):

 

Població Imports màxims (IVA no inclòs) per a l’elaboració dels PLP Imports màxims (IVA no inclòs) per a l’actualització dels PLP
0-1.000 habitants 3.500,00 € 2.625,00 €
1.001-5.000 habitants 4.500,00 € 3.375,00 €
5.001-10.000 habitants 5.500,00 € 4.125,00 €
10.001-25.000 habitants 6.500,00 € 4.875,00 €
25.001-100.000 habitants 8.500,00 € 6.375,00 €
>100.001 habitants 12.500,00 € 9.375,00 €
 • Tallers per a escolars: dos-cents euros (200,00 €) (IVA no inclòs) per taller d’una hora de durada.
 • Tallers per la ciutadania: tres-cents euros (300,00 €) (IVA no inclòs) per taller d’una hora de durada.

 

Accés a les bases i al tràmit de sol·licitud (link)