La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Solucions tecnològiques que faciliten la gestió, l’aprofitament i el tractament de les aigües residuals, permetent la recuperació de matèries i nutrients de valor afegit.

Recuperació de ions clorur/sulfat/hidròxid en efluents industrials àcids/àlcalis amb electrodiàlisi
Recuperació de ions clorur/sulfat/hidròxid en efluents industrials àcids/àlcalis amb electrodiàlisi

Per evitar la generació del llot com a residu, identificar el seu origen i la solució per a evitar o eliminar part de la seva composició.

Recuperació de ions tipus nitrats/nitrits/amoni en aigües residuals a través de processos de electrodiàlisi
Recuperació de ions tipus nitrats/nitrits/amoni en aigües residuals a través de processos de electrodiàlisi

La tecnologia d’electrodiàlisi permet la recuperació de ions a través de l’ús de membranes selectives.

Electrocoagulació combinada amb electro-oxidació i recuperació d’hidrogen per al tractament d’aigües del sector làctic
Electrocoagulació combinada amb electro-oxidació i recuperació d’hidrogen per al tractament d’aigües del sector làctic

Una solució per al tractament eficaç de corrents complexos en el sector làctic és el tàndem format per la tècnica de electro-coagulació, per a separar la matèria particulada d’aquestes aigües, la electro-oxidació per a mineralitzar la matèria [...]

Electro-oxidació acoblat a ozó per al tractament, desinfecció i reutilització d’aigües de rentat de verdures
Electro-oxidació acoblat a ozó per al tractament, desinfecció i reutilització d’aigües de rentat de verdures

Una de les opcions per al tractament eficaç d’aigües de rentat i que, a més, permet la higienització de l’efluent, és la tècnica de electro-oxidació acoblat a ozó.

Nanopartícules amb TiO2 suportat i nanofibres per a la foto-eliminació de contaminants farmacèutics i E. coli.
Nanopartícules amb TiO2 suportat i nanofibres per a la foto-eliminació de contaminants farmacèutics i E. coli.

La tecnologia de fotocatàlisis heterogènia amb TiO2 suportat o nanofibres de TiO2 permet la degradació de compostos recalcitrants tipus pesticides, surfactants, antibiòtics o hormones degut a la generació efectiva d’espècies altament oxidants [...]

Foto Electro-Fenton Solar per al tractament i desinfecció d’aigües residuals
Foto Electro-Fenton Solar per al tractament i desinfecció d’aigües residuals

La tecnologia Foto Electro-Fenton Solar esdevé una alternativa econòmicament viable per a la degradació parcial i/o total de compostos recalcitrants i desinfecció d’aigües residuals.

Eliminació de nitrats i nitrits en aigües a través de processos de membrana i electroreducció
Eliminació de nitrats i nitrits en aigües a través de processos de membrana i electroreducció

Es proposa la tecnologia de membrana i electroreducció com alternativa per aconseguir l’eliminació de compostos nitrogenats en aigües freàtiques.

Recuperació de proteïnes en efluents industrials a través de processos d’hidròlisi enzimàtica parcial i ús de membranes ceràmiques
Recuperació de proteïnes en efluents industrials a través de processos d’hidròlisi enzimàtica parcial i ús de membranes ceràmiques

El tractament enzimàtic esdevé una solució biotecnològica madura que permet trencar proteïnes fins a una certa mida determinada.

Tractament d’aigües residuals per a l’eliminació de sals a través de processos de microfiltració i ultrafiltració
Tractament d’aigües residuals per a l’eliminació de sals a través de processos de microfiltració i ultrafiltració

La microfiltració i la ultrafiltració són tècniques comercials per al tractament d’aigües que permeten l’eliminació de sòlids i la reducció de la conductivitat.

Recuperació de metalls en aigües residuals emprant Supported Liquid Membranes (SLM)
Recuperació de metalls en aigües residuals emprant Supported Liquid Membranes (SLM)

Les SLM resulten una solució factible en la recuperació de metalls ja que contenen una elevada especificitat, intensitat i productivitat, no generen emissions i consumeixen poca energia.