Solucions tecnològiques que faciliten la gestió, l’aprofitament i el tractament de les aigües residuals, permetent la recuperació de matèries i nutrients de valor afegit.

Tractament d’aigües residuals mitjançant cel·les de combustible microbianes (MFC)
Tractament d’aigües residuals mitjançant cel·les de combustible microbianes (MFC)

Els sistemes biològics de tractament d’aigües residuals més estesos actualment, com el tractament amb llots activats i la digestió anaeròbia, tenen un elevat cost energètic associat a processos imprescindibles per a aquestes tecnologies, com l [...]

Electrowetland: tractament d’aigua residual i generació elèctrica simultània
Electrowetland: tractament d’aigua residual i generació elèctrica simultània

Els aiguamolls construïts (AC) són sistemes naturals de tractament d’aigües residuals que consisteixen en basses impermeabilitzades, plenes de material granular i plantades amb especies aquàtiques. En els AC la matèria orgànica i els nutrients [...]

Electrocoagulació-flotació per al tractament d’aigües residuals generades pel sector turístic
Electrocoagulació-flotació per al tractament d’aigües residuals generades pel sector turístic

El turisme és un sector econòmic en creixement i s’ha convertit en una de les prioritats estratègiques de la política econòmica catalana. L’alta activitat turística genera grans quantitats de fluxos residuals aquosos, que poden ser tractats o [...]

Recuperació de fòsfor en purins mitjançant precipitació d’estruvita
Recuperació de fòsfor en purins mitjançant precipitació d’estruvita

Els purins, com a residu d’excreció animal, contenen concentracions de nutrients importants, entre elles el fòsfor. Quan aquests purins, com a residu líquid aquós, són abocats al medi, els nutrients que contenen s’acumulen al sòl i en els ecos [...]

Filtració com a tècnica de recuperació de bioproductes
Filtració com a tècnica de recuperació de bioproductes

A partir de l’anàlisi en detall de la composició de l’efluent industrial (p. ex. perfil de carbohidrats i concentració, anàlisis de pèptids i contingut total de proteïnes, etc.), es seleccionaran les membranes comercials (polimèriques o ceràmi [...]

Tractament i producció d’energia renovable a partir d’aigües industrials amb tecnologia AnMBR
Tractament i producció d’energia renovable a partir d’aigües industrials amb tecnologia AnMBR

Una solució eficaç i compacta disponible comercialment per al tractament d’efluents agroalimentaris amb elevada càrrega orgànica és la tecnologia de bioreactor anaeròbic de membrana (AnMBR). Generat i elaborat per:  LEITAT

Degradació aeròbia d’efluents industrials emprant digestors MBR
Degradació aeròbia d’efluents industrials emprant digestors MBR

Una tecnologia que permet la degradació eficaç de matèria orgànica de forma compacta mentre genera una qualitat elevada d’aigua tractada, és la tecnologia de Bioreactor de Membrana (MBR). Generat i elaborat per:  LEITAT

Fitoacumulació de metalls presents en aigües residuals amb wetlands
Fitoacumulació de metalls presents en aigües residuals amb wetlands

Els wetlands o llacunes artificials són una solució tecnològica estesa en el tractament d’aigües amb capacitat per al tractament de metalls i compostos orgànics. Generat i elaborat per:  LEITAT

Eliminació de matèria orgànica en aigües emprant Natured based Solutions (NBS)
Eliminació de matèria orgànica en aigües emprant Natured based Solutions (NBS)

La tecnologia de Natured Based Solutions (NBS) és una solució estesa en el tractament d’aigües, com a tractament secundari o terciari, amb capacitat per al tractament de metalls i compostos orgànics. Generat i elaborat per:  LEITAT

Eliminació de compostos orgànics emprant fotocatàlisi heterogènia
Eliminació de compostos orgànics emprant fotocatàlisi heterogènia

La fotocatàlisi heterogènia és una potencial alternativa viable per a l’eliminació de compostos com colorants i altres compostos com pesticides, fàrmacs i altres contaminants en aigües. Generat i elaborat per:  LEITAT