La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Categories Principals

Solucions
Solucions

Aquí es pot trobar documents amb solucions d'Economia Circular per categories.

Tots els documents:

Incineració de residus, anàlisis de perillositat i valorització de cendres
Incineració de residus, anàlisis de perillositat i valorització de cendres

Es proposa un anàlisi de la incineració de residus contaminats i el risc actual en la generació de nanopartícules.

Digestió anaeròbia parcial de llots acoblada a MFC per a la producció d’energia elèctrica
Digestió anaeròbia parcial de llots acoblada a MFC per a la producció d’energia elèctrica

Segons les característiques fisicoquímiques del llot a tractar i valoritzar (p. ex. presència elevada de compostos volàtils), es pot plantejar el desenvolupament de la digestió anaeròbia parcial per a la producció d’AGVs i la seva integració a [...]

Co-digestió anaeròbia de residus orgànics industrials i purins per a la producció de biogàs i fertilitzants
Co-digestió anaeròbia de residus orgànics industrials i purins per a la producció de biogàs i fertilitzants

A partir de l’anàlisi composicional de residus orgànics seleccionats (p. ex. relació C/N/P, contingut en matèria volàtil, metalls pesants i possibles inhibidors) s’analitza la barreja òptima d’aquests residus amb purins per a maximitzar la pro [...]

Dissolució àcida de metalls en residus
Dissolució àcida de metalls en residus

A partir de la caracterització fisicoquímica del residu a tractar i la quantificació del metall d’interès a recuperar, es realitzen assajos de lixiviació química a escala de laboratori. Aquests inclouen la selecció dels àcids potencialment òpt [...]

Trituració de residus inorgànics (tipus VFU, industrials, mineria) per afavorir la seva homogenització i maneig
Trituració de residus inorgànics (tipus VFU, industrials, mineria) per afavorir la seva homogenització i maneig

Es proposa un estudi de les tecnologies actuals de trituració que permeten la major desfragmentació de residus inorgànics procedents de diverses indústries.

Bioleaching de metalls contaminants en llots industrials per afavorir l’eliminació mitjançant tècniques de precipitació
Bioleaching de metalls contaminants en llots industrials per afavorir l’eliminació mitjançant tècniques de precipitació

En funció de les característiques del llot a tractar s’avalua la viabilitat d’emprar la tècnica de bioleaching per a eliminar el metall pesant que hi sigui present.

Deshidratació de microalgues i altres productes vegetals per afavorir la seva gestió i ús com a ingredient alimentari
Deshidratació de microalgues i altres productes vegetals per afavorir la seva gestió i ús com a ingredient alimentari

Segons el tipus de subproducte vegetal i/o microalgues a processar i les característiques cercades d’aquest aliment en forma deshidratada, es realitzarà un primer anàlisi sobre els sistemes actuals de deshidratació més eficaces que permetin ga [...]

Torrefacció i activació química de residus tèxtils per a la producció de carbó activat
Torrefacció i activació química de residus tèxtils per a la producció de carbó activat

Desenvolupament d’assajos de torrefacció/activació química a escala de laboratori i avaluació de la viabilitat del seu ús com a absorbent de metalls.

Tecnologia d’ultrasons per a la solubilització de productes de valor afegit continguts en residus vegetals
Tecnologia d’ultrasons per a la solubilització de productes de valor afegit continguts en residus vegetals

A partir de la composició de l’efluent a tractar o valoritzar mitjançant la tecnologia d’ultrasons i tot coneixent la tipologia de producte a obtenir (sucres, fibres,...) es realitzaran proves a escala de laboratori per a optimitzar la producc [...]

Tecnologia d’ultrasons per a la liqüefacció de llots
Tecnologia d’ultrasons per a la liqüefacció de llots

Realització de proves de liqüefacció de llot en forma de batch i en continu per aconseguir la major dissolució del carboni (DQO total) per a formar part de la fracció aquosa (DQO soluble).