La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Categories Principals

Solucions
Solucions

Aquí es pot trobar documents amb solucions d'Economia Circular en les categories següents: Aigua, Energia, Organització, Productes i Residus.

Tots els documents:

Instal·lació de controladors de variació de freqüència
Instal·lació de controladors de variació de freqüència

Per optimitzar el procés i els consums dels motors, és possible utilitzar un controlador de freqüència variable que adapti l'absorció de potència a les necessitats reals. Generat i elaborat: LEITAT

Compensació de la potència reactiva
Compensació de la potència reactiva

Totes les xarxes elèctriques han d’equilibrar la potència reactiva produïda pels usuaris finals per tal de continuar funcionant. Això implica un cost per a l'operador que ha de dissenyar cables d'una secció més gran, per suportar una potència [...]

Ajust de la temperatura correcta i comunicació interna
Ajust de la temperatura correcta i comunicació interna

El major consum als edificis es deu a la climatització que representa aproximadament el 40% del consum total, segons l’ús de l’edifici i la tecnologia de producció de calor. Generat i elaborat: LEITAT

Tecnologia LED i control de la il·luminació
Tecnologia LED i control de la il·luminació

La il·luminació consisteix en un 20-30% aproximadament del consum d'un edifici, en funció del tipus i l'extensió. Recentment, les grans millores en la tecnologia LED n’han disminuït el preu del mercat, Generat i elaborat: LEITAT

Panells fotovoltaics
Panells fotovoltaics

A més a més de reduir al màxim la demanda energètica de les instal·lacions, cal promoure la implementació de fonts d’energia renovable facilitant la transició energètica del nostre territori cap a un nou model més sostenible. Generat i elebora [...]

Sistema de gestió de l’energia: Certificació ISO 50001
Sistema de gestió de l’energia: Certificació ISO 50001

L’eficiència energètica avui dia és l’element clau a gestionar perquè una empresa es mantingui competitiva en el negoci. En un primer moment millorar l'eficiència es pot aconseguir fàcilment amb projectes específics sobre les pèrdues d'energia [...]

Sistema de monitorització energètica
Sistema de monitorització energètica

L’estalvi d’energia és un objectiu important per un empresari que vol dirigir el seu negoci d’una manera més sostenible. Com passa amb tots els reptes de gestió, també amb la gestió de l’energia, és necessari mesurar i analitzar dades per pren [...]

Tractament d’aigües residuals mitjançant cel·les de combustible microbianes (MFC)
Tractament d’aigües residuals mitjançant cel·les de combustible microbianes (MFC)

Els sistemes biològics de tractament d’aigües residuals més estesos actualment, com el tractament amb llots activats i la digestió anaeròbia, tenen un elevat cost energètic associat a processos imprescindibles per a aquestes tecnologies, com l [...]

Electrowetland: tractament d’aigua residual i generació elèctrica simultània
Electrowetland: tractament d’aigua residual i generació elèctrica simultània

Els aiguamolls construïts (AC) són sistemes naturals de tractament d’aigües residuals que consisteixen en basses impermeabilitzades, plenes de material granular i plantades amb especies aquàtiques. En els AC la matèria orgànica i els nutrients [...]

Electrocoagulació-flotació per al tractament d’aigües residuals generades pel sector turístic
Electrocoagulació-flotació per al tractament d’aigües residuals generades pel sector turístic

El turisme és un sector econòmic en creixement i s’ha convertit en una de les prioritats estratègiques de la política econòmica catalana. L’alta activitat turística genera grans quantitats de fluxos residuals aquosos, que poden ser tractats o [...]