El Consell de Ministres a aprovat l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular (EEEC) denominada “España Circular 2030”, que posa les bases per impulsar un nou model de producció i consum basats en els principis de l’economia circular, i que marca objectius per aquesta dècada com reduir en un 30% el consum nacional de materials, reduir la generació dels residus en un 15% respecte del generat al 2010.

 

Tot i que l’EEEC està dotada d’un caràcter transversal i multidisciplinar, i els seus principis han d’aplicar-se a tots els sectors econòmics, s’ha decidit realitzar una planificació i un seguiment especial d’algun d’ells donada la seva rellevància: sectors de la construcció i la demolició; agroalimentari; pesquer i forestal; indústria; béns de consum; tèxtil i confecció i el turisme.

La transversalitat de l’Estratègia es canalitza a través dels tres eixos de la sostenibilitat -econòmic, social (incloent l’enfocament de gènere) i ambiental- i els seus objectius es materialitzen a través de diferents polítiques i de diferents instruments: normatius; financers i fiscals; de R+D+i; i de sensibilització, formació i divulgació.

Els objectius que l’EEEC estableix a assolir al 2030 són:

 • Reduir en un 30% el consum nacional de materials en relació amb el PIB, prenent com a any de referència el 2010.
 • Reduir la generació de residus un 15% respecte de la generació en 2010.
 • Reduir la generació de residus alimentaris en tota la cadena alimentaria: 50% de reducció per càpita a nivell de les llars i consum minorista i un 20% en les cadenes de producció i subministrament a partir de l’any 2020, contribuint així als ODS.
 • Incrementar la reutilització i preparació per a la reutilització fins arribar al 10% dels residus municipals generats.
 • Reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle per sota dels 10 milions de tones de CO2eq.
 • Millorar un 10% l’eficiència en l’ús de l’aigua.

Es plantegen, a manera de decàleg, les següents orientacions estratègiques a partir de les quals es deriven les actuacions específiques que integraran els corresponents plans d’acció:

 1. Protecció del medi ambient: Protegir el medi ambient, terrestre i marí, contribuir a la lluita del canvi climàtic.
 2. Cicle de vida dels productes: Implantar un enfocament de cicle de vida per als productes, amb la incorporació de criteris d’ecodisseny.
 3. Jerarquia dels residus: Aplicació efectiva del principi de jerarquia dels residus, promovent la prevenció de la seva generació, fomentar la preparació per la reutilització, enfortir el reciclat…
 4. Reducció dels residus alimentaris: Disminuir els residus alimentaris per reduir l’impacte ambiental i econòmic del consum dels recursos.
 5. Eficiència en la producció: Introduir pautes que incrementin la innovació i l’eficiència global dels processos productius, amb l’ús d’infraestructures i serveis digitals, així com la implantació de sistemes de gestió ambiental.
 6. Consum sostenible: Promoure models innovadors de consum sostenible i responsable, que inclou productes i serveis basats en la transparència de la informació sobre les seves característiques, durada, reparabilitat i eficiència energètica, amb l’ús d’ecoetiquetes.
 7. Sensibilització i comunicació: Difondre la importància de l’economia circular, promovent i facilitant per a la coordinació entre administracions, agents socials, comunitat científica i tecnològica, que generin sinergies que afavoreixin la transició.
 8. Ocupació per a l’Economia Circular: Consolidar polítiques d’ocupació que afavoreixin la transició justa i solidària cap a una EC.
 9. Recerca i innovació: Promoure la recerca i la innovació tant en l’àmbit públic com en el sector empresarial, i especialment en matèria de col·laboració pública-privada, com a motors del canvi i transició cap a un model productiu i social sostenible.
 10. Indicadors: Fomentar l’ús d’indicadors comuns, transparents i accessibles que permetin conèixer el grau d’implantació de l’economia circular, especialment la seva repercussió social i ambiental.

Prenent com a referència el primer Pla d’Acció de la Comissió, els eixos d’actuació sobre els quals es focalitzaran les polítiques i instruments de l’Estratègia d’Economia Circular i els seus corresponents plans d’actuació són els següents:

 • Producció: des de la concepció dels productes, el seu disseny, fins a la seva fabricació, es pot facilitar que siguin més fàcilment reparables, amb major vida útil, actualitzables, i que, quan aquests arribin al final de la seva vida útil, generin menys residus o, en el seu cas, siguin fàcilment reciclables i, per descomptat, no continguin substàncies nocives.
 • Consum: invertir la tendència actual de consum exacerbat de productes a un model de consum més responsable, que inclogui l’accés a serveis, és condició indispensable per a avançar en la prevenció i reducció de la generació dels residus, i, en el seu cas, per a fomentar un reciclatge de qualitat.
 • Gestió de residus: en un context mundial en el qual les matèries primeres són cada vegada més escasses i cares, reciclar tan sols el 37,1% dels residus generats suposa estar desaprofitant els recursos disponibles; ha de fer-se un pas avanci en matèria de recuperació i reciclatge.
 • Matèries primeres secundàries: l’ús de matèries primeres secundàries permetrà fer un ús més sostenible dels recursos naturals, així com crear confiança en els consumidors cap a formes de consum responsables.
 • Reutilització i depuració de l’aigua: s’incorpora com un eix singularitzat a causa de la importància que té l’aigua en la península ibèrica. Sent un element essencial, s’ha decidit donar-li un tractament específic, més enllà de l’obtenció de matèries primeres secundàries, per la seva especial incidència en l’economia espanyola i per la posició de lideratge del nostre país en reutilització d’aigua.

A més, amb caràcter transversal, s’incorporen les següents línies d’actuació:

 • Sensibilització i participació: a causa de l’especial importància que té la implicació ciutadana a l’avanç cap a una economia circular.
 • Recerca, innovació i competitivitat: les polítiques de recerca, innovació i competitivitat tenen molt pes en l’Estratègia, per la qual cosa es considera important assignar-los un apartat propi.
 • Ocupació i formació: la requalificació, el desenvolupament de noves capacitats que responguin a les oportunitats que s’obren, la formació per a l’ocupació conseqüència de la transició cap a una ec, la creació d’ocupació i la millora dels llocs de treball ja existents comptaran amb polítiques especials que exerciran un paper en la futura EC.