El DOGC amb data 17 de juliol ha publicat la convocatòria per a la concessió d’ajuts per a incentivar les activitats dels Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus. La convocatòria compte amb una dotació econòmica de 1,5 milions d’euros.

 

Els projectes han d’estar relacionats amb la generació i gestió dels residus i comportar nous processos o la millora tecnològica dels ja existents, i s’han de poder classificar en alguna de les categories següents:

  1. a) Projectes de R+D on el producte/servei/tecnologia podrà ser utilitzat dins del procés productiu del propi sol·licitant. Aquesta tipologia de projectes d’R+D tindran com a objectiu implantar el resultat del projecte en centre/s operatiu/s propi/s del beneficiari.
  2. b) Projectes de R+D on el producte/servei/tecnologia dissenyat és per implantar a un tercer. Aquesta tipologia de projectes d’R+D tindran com a objectiu dissenyar una tecnologia a implantar a una altre entitat no participant en el projecte.

 

I, per a les dues categories, han de tenir com a objectius:

– Que el valor dels productes, materials i recursos es mantinguin el màxim de temps possible dins l’economia.

– Que es generin el mínim de residus possible

– Caminar cap a l’objectiu de màxima eficiència en l’ús de recursos, reduint el consum de matèries primeres i la generació de residus en tot el cicle de vida dels productes.

– Millora de processos de tractament de residus amb l’objectiu de recuperar recursos i/o disminuir la quantitat de residus que finalment són destinats a dipòsit (millora de processos de tractament).

Els projectes hauran de tenir una despesa subvencionable acceptada mínima de 150.000,00 euros.

 

El termini de presentació és fins el 29 de setembre de 2020.

Les intensitats màximes dels ajuts, d’acord amb la normativa comunitària d’ajuts d’estat, són les següents:

 

A qui va dirigit

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim quatre anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut. Com a data de constitució de l’empresa, es considerarà la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) o la data d’alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d’empresaris individuals.

També podran participar les entitats cooperadores que no participen econòmicament en el projecte i que, per tant, no són beneficiàries d’aquest ajut, però poden donar suport en quelcom que pugi reforçar algun aspecte del projecte o bé en quelcom  que resulti d’ interès per a aquesta entitat cooperadora i pel projecte. Aquestes entitats cooperadores hauran de tenir establiment operatiu a Catalunya o bé en alguns dels següents països: Alemanya, Regne Unit, Països Baixos, Dinamarca, Finlàndia i Canadà.

 

Bases: (enllaç)

Tràmits i informació: (enllaç)