El Diari Oficial de la Generalitat amb data 25 de juny ha publicat la convocatòria del Premi Catalunya d’Ecodisseny 2021 amb una dotació de 15.000 euros. Enguany amb el lema ‘20 anys generant canvis’, el guardó pretén incentivar la integració dels aspectes ambientals en el disseny d’un producte o servei per millorar-ne el comportament ambiental al llarg de tot el seu cicle de vida i la seva contribució a l’economia circular.

 

El premi té per objectiu la reducció dels impactes ambientals que els productes originen al llarg de tot el seu cicle de vida mitjançant el disseny i la millora del comportament ambiental dels productes des del moment en què s’extreuen les matèries primeres que els conformen, passant per la producció, l’ús i, finalment, la seva gestió com a residus.

Els criteris fonamentals que es valoren són la incorporació d’estratègies d’ecodisseny i la contribució a l’economia circular, la qualitat del disseny i la innovació. Es convoca cada dos anys i està adreçat a persones i empreses que dissenyen o fabriquen productes, ofereixen serveis o estudiants.

El premi inclou 3 categories:

  • Producte: Producte / servei en el mercat, dissenyat o fabricat / ofert a Catalunya, tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida. Pot presentar-s’hi la persona física o jurídica ubicats, amb domicili o seu social a Catalunya. Amb una dotació de 6.000 euros al millor producte.
  • Producte en desenvolupament: Projecte d’un producte/ servei, no produït o comercialitzat, però en fase de prototip o pilot, dissenyat tenint en compte consideracions ambientals, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida. Pot presentar-s’hi la persona física o jurídica que impulsa el desenvolupament del producte o el/la dissenyador/a amb domicili o seu social a Catalunya. Amb una dotació de 6.000 euros al millor producte desenvolupat.
  • Disseny jove: Producte / servei en el mercat o en desenvolupament que estigui desenvolupat per estudiants o titulats novells, tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida. Por presentar-s’hi qualsevol persona física que estigui cursant els estudis reglats de batxillerat, cicle formatiu o universitaris a Catalunya, o que hagi finalitzat com a màxim l’1 d’octubre de 2018 aquests estudis. Amb una dotació de 3.000 euros al millor disseny jove.

 

El període de presentació de les sol·licituds és del 15 de gener de 2021 fins al 15 de febrer de 2021.

Més informació en aquest enllaç