El DOGC de data 25 de juny ha publicat la Convocatòria del Premi Catalunya d’Ecodisseny 2019 amb una dotació total de 15.000€. El guardó busca incentivar la integració dels aspectes ambientals en el disseny d’un producte o servei per millorar-ne el comportament ambiental al llarg de tot el seu cicle de vida.

Els criteris fonamentals que valora són la incorporació d’estratègies d’ecodisseny i la contribució a l’economia circular, la qualitat del disseny i la innovació. Es convoca cada dos anys i està adreçat a persones que dissenyen o fabriquen productes, impulsores d’estratègies o estudiants.

Termini: Les sol·licituds es poden presentar des del dia 15 de gener de 2019 fins al 28 de febrer de 2019 a les 12:00 h.

Categories

  1. a) Categoria A: Producte. Producte en el mercat, dissenyat o fabricat a Catalunya, tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.
  2. b) Categoria B: Producte en desenvolupament. Projecte d’un producte, no produït o comercialitzat (però en fase de prototip o pilot), dissenyat tenint en compte consideracions ambientals, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.
  3. c) Categoria D: Disseny jove. Producte o producte en desenvolupament que estigui desenvolupat per estudiants o titulats novells, tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.

A efectes d’aquesta convocatòria, s’entén per producte qualsevol producte físic o servei.

Requisits de participació

En funció de la categoria, poden optar al Premi les persones físiques o jurídiques que compleixin els requisits següents:

  1. a) Categoria A. La persona física o jurídica que dissenya o fabrica el producte, o dissenya o ofereix el servei, sempre que el dissenyador, el centre de fabricació o l’empresa estiguin ubicats o tinguin el domicili o la seu social a Catalunya.
  2. b) Categoria B. La persona física o jurídica que impulsa el desenvolupament d’un projecte de producte o el seu dissenyador, sempre que tinguin el domicili o la seu social a Catalunya.
  3. c) Categoria D. Qualsevol persona física que estigui cursant o hagi finalitzat els estudis reglats de batxillerat, cicle formatiu o universitaris a Catalunya. En el cas dels titulats, podran participar-hi els qui hagin finalitzat els estudis a Catalunya, amb una data no anterior a l’1 d’octubre de 2016.

Més Informació: 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=821019&language=ca_ES