El DOGC amb data 15 de juny ha publicat la convocatòria de subvencions per als projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals des d’una perspectiva de l’economia circular. Aquests ajuts tenen una dotació màxima estimada de 2.000.000 euros.

A qui va dirigit:

  • Ens locals
  • Empreses privades i universitats públiques de Catalunya

Termini de presentació: 2 mesos des de la data de publicació en el DOGC (16 d’agost 2018)

Aquest ajut es distribuirà en dues línies d’actuació, una adreçada als ens locals de Catalunya i l’altra adreçada a empreses privades i universitats públiques de Catalunya, que duguin a terme activitats comercials o de serveis, que generin residus orgànics assimilables a municipals i vulguin dur a terme un projecte de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals.

Línia 1. Projectes destinats a ens locals per al foment del servei públic de recollida selectiva de fracció orgànica dels residus municipals i assimilables, adreçat tant a la població com als productors comercials o de serveis de residus orgànics assimilables a municipals del seu àmbit, el 75% del pressupost.

Línia 2. Projectes adreçats a les empreses privades i universitats públiques de Catalunya, que duguin a terme activitats comercials o de serveis, que generin residus orgànics assimilables a municipals i vulguin dur a terme un projecte de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals, tant per adaptar-se al servei públic de recollida selectiva del seu àmbit com per a l’establiment de sistemes privats de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus assimilables a municipals. El 25% del pressupost.

Més informació i tràmits:  http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/tramits/detall/ajut-tes-foment-rs-form-1250-2018