El DOGC amb data 22 de desembre ha publicat la convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de l’economia circular per l’any 2020, amb una dotació de 2.000.000,00 euros i amb un ajut màxim per projecte de 50.000,00 euros.

 

Aquesta línia de subvencions té com a objecte el foment de projectes per a l’acceleració de la transició cap a una economia circular a Catalunya, millorant l’eficiència en l’ús dels recursos materials i desacoblant el desenvolupament econòmic global del consum de recursos.

Termini presentació: 19 de febrer de 2021

Quins projectes es subvencionen

Poden ser objecte de les subvencions regulades els projectes de les classes A, B o C que es defineixen a continuació:

Classe A: Projectes d’implementació en el mercat de nous productes o serveis de les categories següents:

 1. Ecodisseny de productes o serveis que promoguin més eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua i l’energia amb una millora de les prestacions ambientals i una reducció de l’impacte ambiental en tot el seu cicle de vida.
 2. Nous models de negoci que afavoreixin l’eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.).
 3. Reutilització, preparació per a la reutilització, manteniment i reparació de productes i d’altres vies per allargar la vida útil dels productes i dels seus components. Aprofitament alimentari.
 4. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d’aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes)
 5. Remanufactura.
 6. Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua i l’energia.
 7. Noves aplicacions de materials reciclats.

 

Classe B: Projectes d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis, de les categories següents:

 1. Ecodisseny de productes o serveis que promoguin més eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua i l’energia amb una millora de les prestacions ambientals i una reducció de l’impacte ambiental en tot el seu cicle de vida.
 2. Nous models de negoci que afavoreixin l’eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.).
 3. Reutilització, preparació per a la reutilització, manteniment i reparació de productes i d’altres vies per allargar la vida útil dels productes i dels seus components. Aprofitament alimentari.
 4. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d’aquests productes, amb lafinalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).
 5. Remanufactura.
 6. Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua i l’energia.
 7. Noves aplicacions de materials reciclats.

 

Classe C: Estudis sectorials amb accions de comunicació per a associacions empresarials o sindicals:

Es consideren dins d’aquesta classe els projectes que inclouen l’elaboració d’estudis sobre el potencial de l’economia circular, ja sigui en l’àmbit sectorial o bé territorial, així com les accions de comunicació que en derivin (campanyes, jornades, etc.).

Les classes són excloents entre elles. Un mateix projecte no pot ser una combinació de les classes A, B o C.

 

Qui hi pot optar

Poden optar a les subvencions que regulen aquestes bases les empreses beneficiàries següents, sempre que tinguin almenys un establiment operatiu ubicat a Catalunya, que la/les actuacions principals objecte de la convocatòria es desenvolupin a Catalunya i que el projecte subvencionat redundi en benefici de l’establiment esmentat o en l’àmbit territorial de Catalunya:

 • Projectes de classe A o B: empreses privades i agrupacions d’empreses privades.
 • Projectes de classe C: la sol·licitant promotora ha de ser o una organització empresarial que tingui com a finalitat representar els interessos d’un sector empresarial, sempre que sigui de naturalesa privada i amb personalitat jurídica pròpia, o un sindicat.

 

Import subvencionat

L’import de l’ajut és d’un màxim del 75% de les despeses objecte de l’ajut per a pimes, o del 50% si el beneficiari no és una pime, amb un màxim de 50.000 euros per projecte en el cas de projectes de les classes A o B, i de 25.000 euros per projecte per a la classe C.

 

Accés a les bases i al tràmit de sol·licitud (link)