Solucions tecnològiques per la implementació de millores en eficiència energètica i sistemes de producció energètica a partir d’energies renovables.

Instal·lació de controladors de variació de freqüència
Instal·lació de controladors de variació de freqüència

Per optimitzar el procés i els consums dels motors, és possible utilitzar un controlador de freqüència variable que adapti l'absorció de potència a les necessitats reals. Generat i elaborat: LEITAT

Compensació de la potència reactiva
Compensació de la potència reactiva

Totes les xarxes elèctriques han d’equilibrar la potència reactiva produïda pels usuaris finals per tal de continuar funcionant. Això implica un cost per a l'operador que ha de dissenyar cables d'una secció més gran, per suportar una potència [...]

Ajust de la temperatura correcta i comunicació interna
Ajust de la temperatura correcta i comunicació interna

El major consum als edificis es deu a la climatització que representa aproximadament el 40% del consum total, segons l’ús de l’edifici i la tecnologia de producció de calor. Generat i elaborat: LEITAT

Tecnologia LED i control de la il·luminació
Tecnologia LED i control de la il·luminació

La il·luminació consisteix en un 20-30% aproximadament del consum d'un edifici, en funció del tipus i l'extensió. Recentment, les grans millores en la tecnologia LED n’han disminuït el preu del mercat, Generat i elaborat: LEITAT

Panells fotovoltaics
Panells fotovoltaics

A més a més de reduir al màxim la demanda energètica de les instal·lacions, cal promoure la implementació de fonts d’energia renovable facilitant la transició energètica del nostre territori cap a un nou model més sostenible. Generat i elebora [...]

Sistema de gestió de l’energia: Certificació ISO 50001
Sistema de gestió de l’energia: Certificació ISO 50001

L’eficiència energètica avui dia és l’element clau a gestionar perquè una empresa es mantingui competitiva en el negoci. En un primer moment millorar l'eficiència es pot aconseguir fàcilment amb projectes específics sobre les pèrdues d'energia [...]

Sistema de monitorització energètica
Sistema de monitorització energètica

L’estalvi d’energia és un objectiu important per un empresari que vol dirigir el seu negoci d’una manera més sostenible. Com passa amb tots els reptes de gestió, també amb la gestió de l’energia, és necessari mesurar i analitzar dades per pren [...]

Pla de Mesura i Verificació d’estalvis energètics
Pla de Mesura i Verificació d’estalvis energètics

Segons el Protocol Internacional de Mesura i Verificació d’Estalvis (IPMVP), la Mesura i Verificació és un procés de mesura que determina de forma fiable l'estalvi aconseguit gràcies a un programa de millora dels consums energètics en una inst [...]

Ús d’energies renovables
Ús d’energies renovables

En funció de la localització de la instal·lació, la orientació de l’edifici, la disponibilitat d’espai, els patrons horaris de consum energètic i usos de l’energia es determinarà quines són les energies renovables més interessants a implementa [...]

Accions per a la millora de l’eficiència energètica
Accions per a la millora de l’eficiència energètica

En funció de la tipologia d’instal·lació, del consum energètic, les fonts d’energia utilitzades, de les característiques dels equips consumidors d’energia i de l’envoltant del edifici es proposaran i prioritzaran unes actuacions o altres per a [...]