El DOGC amb data 16 de juliol ha publicat la convocatòria per a la concessió d’ajuts destinats a incentivar la realització, d’activitats de R+D en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus, amb una dotació de 840.000,00 euros.

Aquests ajuts pretenen ser un instrument posat a l’abast de les empreses, de manera que permeti contribuir a millorar el seu comportament ambiental en matèria de prevenció i gestió de residus i accelerar la transició cap a models més circulars.

A qui va dirigit:

Poden ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts les empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i:

– Com a mínim tres anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut, comptat a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) o la data d’alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d’empresaris individuals, o bé,

– Que disposin d’una plantilla de com a mínim 5 treballadors en el mes anterior al de la presentació de la sol·licitud de l’ajut.

Actuacions subvencionades:

Els projectes han d’estar relacionats amb la generació i gestió dels residus i comportar nous processos o la millora tecnològica dels ja existents, i han de tenir com a objectius:

–  Que el valor dels productes, materials i recursos es mantinguin el màxim de temps possible dins l’economia.

–  Que es generin el mínim de residus possible

–  Caminar cap a l’objectiu de màxima eficiència en l’ús de recursos, reduint el consum de matèries primeres i la generació de residus en tot el cicle de vida dels productes.

– Millora de processos de tractament de residus amb l’objectiu de recuperar recursos i/o disminuir la quantitat de residus que finalment són destinats a dipòsit (millora de processos de tractament).

Termini de presentació:  16 de setembre

Més informació: http://bit.ly/2Yhe621