Solucions tecnològiques que faciliten la gestió, l’aprofitament i el tractament de les aigües residuals, permetent la recuperació de matèries i nutrients de valor afegit.

Eliminació de compostos orgànics en l’aigua emprant ozó com a agent oxidant
Eliminació de compostos orgànics en l’aigua emprant ozó com a agent oxidant

L’ozó és un oxidant natural que permet l’oxidació ràpida i eficient de compostos orgànics. Generat i elaborat per:  LEITAT  

Eliminació de compostos orgànics en l’aigua a través de processos de Fenton
Eliminació de compostos orgànics en l’aigua a través de processos de Fenton

La tecnologia Fenton permet augmentar la biodegradabilitat d’elements recalcitrants existents en aigües residuals per mitjà de l’ús de reactiu Fenton i peròxid d’hidrogen. Generat i elaborat per:  LEITAT

Eliminació de compostos orgànics en l’aigua (incloent pesticides, colorants, compostos organoclorats i altres recalcitrants) a través de processos de biofiltració
Eliminació de compostos orgànics en l’aigua (incloent pesticides, colorants, compostos organoclorats i altres recalcitrants) a través de processos de biofiltració

La biofiltració és una tècnica basada en la retenció (deposició) i degradació de compostos orgànics promoguts per microorganismes. Generat i elaborat per:  LEITAT

Tractament de sòlids en suspensió en aigües a través de electrocoagulació
Tractament de sòlids en suspensió en aigües a través de electrocoagulació

L’electro-coagulació suposa una millora en l’àmbit tecnològic i ambiental respecte a l’ús de coagulants-floculants per a l’eliminació de sòlids en suspensió dels efluents generats per la industria, com pot ser la tèxtil. Generat i elaborat per [...]

Recuperació de ions clorur/sulfat/hidròxid en efluents industrials àcids/àlcalis amb electrodiàlisi
Recuperació de ions clorur/sulfat/hidròxid en efluents industrials àcids/àlcalis amb electrodiàlisi

Per evitar la generació del llot com a residu, identificar el seu origen i la solució per a evitar o eliminar part de la seva composició. Generat i elaborat per:  LEITAT

Recuperació de ions tipus nitrats/nitrits/amoni en aigües residuals a través de processos de electrodiàlisi
Recuperació de ions tipus nitrats/nitrits/amoni en aigües residuals a través de processos de electrodiàlisi

La tecnologia d’electrodiàlisi permet la recuperació de ions a través de l’ús de membranes selectives. Generat i elaborat per:  LEITAT

Electrocoagulació combinada amb electro-oxidació i recuperació d’hidrogen per al tractament d’aigües del sector làctic
Electrocoagulació combinada amb electro-oxidació i recuperació d’hidrogen per al tractament d’aigües del sector làctic

Una solució per al tractament eficaç de corrents complexos en el sector làctic és el tàndem format per la tècnica de electro-coagulació, per a separar la matèria particulada d’aquestes aigües, la electro-oxidació per a mineralitzar la matèria [...]

Electro-oxidació acoblat a ozó per al tractament, desinfecció i reutilització d’aigües de rentat de verdures
Electro-oxidació acoblat a ozó per al tractament, desinfecció i reutilització d’aigües de rentat de verdures

Una de les opcions per al tractament eficaç d’aigües de rentat i que, a més, permet la higienització de l’efluent, és la tècnica de electro-oxidació acoblat a ozó. Generat i elaborat per:  LEITAT

Nanopartícules amb TiO2 suportat i nanofibres per a la foto-eliminació de contaminants farmacèutics i E. coli.
Nanopartícules amb TiO2 suportat i nanofibres per a la foto-eliminació de contaminants farmacèutics i E. coli.

La tecnologia de fotocatàlisis heterogènia amb TiO2 suportat o nanofibres de TiO2 permet la degradació de compostos recalcitrants tipus pesticides, surfactants, antibiòtics o hormones degut a la generació efectiva d’espècies altament oxidants [...]

Foto Electro-Fenton Solar per al tractament i desinfecció d’aigües residuals
Foto Electro-Fenton Solar per al tractament i desinfecció d’aigües residuals

La tecnologia Foto Electro-Fenton Solar esdevé una alternativa econòmicament viable per a la degradació parcial i/o total de compostos recalcitrants i desinfecció d’aigües residuals. Generat i elaborat per:  LEITAT