Solucions tecnològiques per la gestió de residus industrials per eliminar substàncies tòxiques i la recuperació de materials i substàncies de valor afegit.

Trituració de residus inorgànics (tipus VFU, industrials, mineria) per afavorir la seva homogenització i maneig
Trituració de residus inorgànics (tipus VFU, industrials, mineria) per afavorir la seva homogenització i maneig

Es proposa un estudi de les tecnologies actuals de trituració que permeten la major desfragmentació de residus inorgànics procedents de diverses indústries. Generat i elaborat per:  LEITAT

Bioleaching de metalls contaminants en llots industrials per afavorir l’eliminació mitjançant tècniques de precipitació
Bioleaching de metalls contaminants en llots industrials per afavorir l’eliminació mitjançant tècniques de precipitació

En funció de les característiques del llot a tractar s’avalua la viabilitat d’emprar la tècnica de bioleaching per a eliminar el metall pesant que hi sigui present. Generat i elaborat per:  LEITAT

Deshidratació de microalgues i altres productes vegetals per afavorir la seva gestió i ús com a ingredient alimentari
Deshidratació de microalgues i altres productes vegetals per afavorir la seva gestió i ús com a ingredient alimentari

Segons el tipus de subproducte vegetal i/o microalgues a processar i les característiques cercades d’aquest aliment en forma deshidratada, es realitzarà un primer anàlisi sobre els sistemes actuals de deshidratació més eficaces que permetin ga [...]

Torrefacció i activació química de residus tèxtils per a la producció de carbó activat
Torrefacció i activació química de residus tèxtils per a la producció de carbó activat

Desenvolupament d’assajos de torrefacció/activació química a escala de laboratori i avaluació de la viabilitat del seu ús com a absorbent de metalls. Generat i elaborat per:  LEITAT

Tecnologia d’ultrasons per a la solubilització de productes de valor afegit continguts en residus vegetals
Tecnologia d’ultrasons per a la solubilització de productes de valor afegit continguts en residus vegetals

A partir de la composició de l’efluent a tractar o valoritzar mitjançant la tecnologia d’ultrasons i tot coneixent la tipologia de producte a obtenir (sucres, fibres,...) es realitzaran proves a escala de laboratori per a optimitzar la producc [...]

Tecnologia d’ultrasons per a la liqüefacció de llots
Tecnologia d’ultrasons per a la liqüefacció de llots

Realització de proves de liqüefacció de llot en forma de batch i en continu per aconseguir la major dissolució del carboni (DQO total) per a formar part de la fracció aquosa (DQO soluble). Generat i elaborat per:  LEITAT

Trituració de residus orgànics per a l’augment de la seva homogeneïtat i disminució total de volum
Trituració de residus orgànics per a l’augment de la seva homogeneïtat i disminució total de volum

Estudi de les tecnologies actuals de trituració que permeten la major desfragmentació de residus orgànics procedents de diverses indústries. Generat i elaborat per:  LEITAT

Foment de l’intercanvi de productes entre empreses
Foment de l’intercanvi de productes entre empreses

Anàlisi inicial dels residus generat, identificant les potencials aplicacions en altres àmbits com a subproductes. Generat i elaborat per:  LEITAT

Minimització de residus industrials
Minimització de residus industrials

La minimització de residus industrials es pot fer front des dels següents tres punts de vista... Generat i elaborat per:  LEITAT

Producció de vanilina a partir de residus lignocel·lulòsics
Producció de vanilina a partir de residus lignocel·lulòsics

Actualment existeixen evidències científiques basades en l’ús de catalitzadors alternatius al CuO (emprat per l’empresa Borregaard) com zeolites-alúmines o metal organic frameworks (MOFs). Generat i elaborat per:  LEITAT