Solucions tecnològiques per la gestió de residus industrials per eliminar substàncies tòxiques i la recuperació de materials i substàncies de valor afegit.

Eliminació de COV’s en aire
Eliminació de COV’s en aire

Els COV’s poden ser perjudicials per la salut de les persones i pel medi ambient per la seva toxicitat i per la contribució a la formació d’oxidants fotoquímics. Generat i elaborat: CHIEMIVALL, S.L.

Tecnologia per a la optimització de la gestió de la recollida i el transport dels residus industrials
Tecnologia per a la optimització de la gestió de la recollida i el transport dels residus industrials

Gràcies a les noves tecnologies, es disposa d’informació fiable per prendre decisions més sostenibles i millorar l’eficiència de la recollida i transport dels residus, doncs només podem millorar coneixent i mesurant la situació actual. Generea [...]

Pagament per generació de residus (PxG o PAYT, pay-as-you-thow)
Pagament per generació de residus (PxG o PAYT, pay-as-you-thow)

Per garantir un reciclatge de qualitat, és necessari una augment de la recollida selectiva i per això és imprescindible una millor separació dels residus en origen (orgànica, envasos, paper, vidre, voluminosos, tèxtil, oli, piles, RAEE, etc.) [...]

Reparació i recuperació de palets de fusta
Reparació i recuperació de palets de fusta

Els palets es poden reutilitzar fins a nou vegades i un cop complert el seu propòsit principal, proporcionen noves peces per reparar altres palets. Les parts descartades es reciclen en altres productes de valor com el taulell d’aglomerat. Gene [...]

Fabricació de biochar a partir de residus de fusta no tractada
Fabricació de biochar a partir de residus de fusta no tractada

Certes activitats industrials (com ara indústria del moble) i urbanes (poda d’arbres i cura de parcs i jardins) generen grans quantitats de residus llenyosos. Generat i elaborat: LEITAT

Simbiosi industrial entre el sector packaging i el sector tèxtil
Simbiosi industrial entre el sector packaging i el sector tèxtil

Projecte PACTEX per a l’establiment de sinergies entre les indústries tèxtil i del packaging amb l’objectiu d’intercanviar matèries primeres i recursos i dissenyar nous productes en un context d’economia circular i innovadora. Generat i elabor [...]

Fitoextracció o ús d’endòfits per a la recuperació selectiva de metalls en llots contaminats
Fitoextracció o ús d’endòfits per a la recuperació selectiva de metalls en llots contaminats

La realització d’assajos de fitoacumulació en llots contaminats inclou la primera selecció d’espècies vegetals de ràpid creixement compatibles amb el metall específic a eliminar. Generat i elaborat per:  LEITAT

Bioleaching de RAEEs per a la recuperació de Critical Raw Materials (CRM)
Bioleaching de RAEEs per a la recuperació de Critical Raw Materials (CRM)

A partir de l’anàlisi dels Critical Raw Materials (CRM) continguts als RAEEs a valoritzar, se seleccionaran les cepes microbianes més adequades per al rentat biològic de l’element a recuperar. Generat i elaborat per: LEITAT

Electrodeposició/electroplating per a la recuperació de metalls de valor a partir d’efluents amb metall dissolt
Electrodeposició/electroplating per a la recuperació de metalls de valor a partir d’efluents amb metall dissolt

A partir de l’anàlisi dels metalls de valor continguts a les aigües, s’avaluarà la potencial recuperació d’aquests emprant electrodeposició. Generat i elaborat per:  LEITAT

Precipitació química com a tècnica hidrometal·lúrgica per a la recuperació de metalls
Precipitació química com a tècnica hidrometal·lúrgica per a la recuperació de metalls

A partir de les característiques de l’efluent industrial d’interès, es proposa l’estudi de tècniques de concentració (p. ex. membranes) i de recuperació, tot coneixent les característiques fisicoquímiques del nou efluent concentrat obtingut. G [...]