La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Solucions tecnològiques que faciliten la gestió, l’aprofitament i el tractament de les aigües residuals, permetent la recuperació de matèries i nutrients de valor afegit.

Tractament d’aigües residuals per a l’eliminació de metalls amb membranes ceràmiques
Tractament d’aigües residuals per a l’eliminació de metalls amb membranes ceràmiques

Les membranes ceràmiques són una solució tecnològica que permet la recuperació i concentració de metalls específics en efluents aquosos.

Recuperació de productes de valor afegit amb absorbents i biosorbents
Recuperació de productes de valor afegit amb absorbents i biosorbents

A partir d’un primer estudi sobre la composició d’elements d’interès continguts a l’aigua, se seleccionaran quins absorbents o biosorbents, llots de depuradora, poden ser emprats en la separació selectiva d’aquests en l’aigua.

Recuperació de nutrients de l’aigua amb absorbents i adsorbents
Recuperació de nutrients de l’aigua amb absorbents i adsorbents

A partir de la caracterització de l’efluent industrial d’interès ric en nutrient a recuperar, s’estudiarà el disseny òptim per a la integració de les tècniques idònies per al pretractament i recuperació de nutrients d’interès en format sòlid. [...]

Aprofitament d’aigües fluvials a través de processos de filtració i desinfecció
Aprofitament d’aigües fluvials a través de processos de filtració i desinfecció

Disseny per a la implementació d’un sistema de captació, emmagatzemament i tractament d’aigües que permeti el subministrament d’aigua fluvial neta i desinfectada a nivell industrial en un escenari de sequera severa.

Foment de l’ús d’aigua regenerada segons requeriments industrials o urbans
Foment de l’ús d’aigua regenerada segons requeriments industrials o urbans

Foment de l’ús d’aigua regenerada a partir de la identificació de la qualitat de l’aigua requerida i generada per cada procés i anàlisi dels consums mitjans assolits.

Monitorització de la qualitat de l’aigua per al seu ús eficient a nivell industrial
Monitorització de la qualitat de l’aigua per al seu ús eficient a nivell industrial

Les sondes específiques o multiparamètriques (pH, conductivitat, oxigen dissolt, redox) permeten efectuar un anàlisi en continu de la qualitat de l’aigua de procés.