Solucions tecnològiques que faciliten la gestió, l’aprofitament i el tractament de les aigües residuals, permetent la recuperació de matèries i nutrients de valor afegit.

Eliminació de nitrats i nitrits en aigües a través de processos de membrana i electroreducció
Eliminació de nitrats i nitrits en aigües a través de processos de membrana i electroreducció

Es proposa la tecnologia de membrana i electroreducció com alternativa per aconseguir l’eliminació de compostos nitrogenats en aigües freàtiques. Generat i elaborat per:  LEITAT

Recuperació de proteïnes en efluents industrials a través de processos d’hidròlisi enzimàtica parcial i ús de membranes ceràmiques
Recuperació de proteïnes en efluents industrials a través de processos d’hidròlisi enzimàtica parcial i ús de membranes ceràmiques

El tractament enzimàtic esdevé una solució biotecnològica madura que permet trencar proteïnes fins a una certa mida determinada. Generat i elaborat per:  LEITAT

Tractament d’aigües residuals per a l’eliminació de sals a través de processos de microfiltració i ultrafiltració
Tractament d’aigües residuals per a l’eliminació de sals a través de processos de microfiltració i ultrafiltració

La microfiltració i la ultrafiltració són tècniques comercials per al tractament d’aigües que permeten l’eliminació de sòlids i la reducció de la conductivitat. Generat i elaborat per:  LEITAT

Recuperació de metalls en aigües residuals emprant Supported Liquid Membranes (SLM)
Recuperació de metalls en aigües residuals emprant Supported Liquid Membranes (SLM)

Les SLM resulten una solució factible en la recuperació de metalls ja que contenen una elevada especificitat, intensitat i productivitat, no generen emissions i consumeixen poca energia. Generat i elaborat per:  LEITAT

Tractament d’aigües residuals per a l’eliminació de metalls amb membranes ceràmiques
Tractament d’aigües residuals per a l’eliminació de metalls amb membranes ceràmiques

Les membranes ceràmiques són una solució tecnològica que permet la recuperació i concentració de metalls específics en efluents aquosos. Generat i elaborat per:  LEITAT

Recuperació de productes de valor afegit amb absorbents i biosorbents
Recuperació de productes de valor afegit amb absorbents i biosorbents

A partir d’un primer estudi sobre la composició d’elements d’interès continguts a l’aigua, se seleccionaran quins absorbents o biosorbents, llots de depuradora, poden ser emprats en la separació selectiva d’aquests en l’aigua. Generat i elabor [...]

Recuperació de nutrients de l’aigua amb absorbents i adsorbents
Recuperació de nutrients de l’aigua amb absorbents i adsorbents

A partir de la caracterització de l’efluent industrial d’interès ric en nutrient a recuperar, s’estudiarà el disseny òptim per a la integració de les tècniques idònies per al pretractament i recuperació de nutrients d’interès en format sòlid. [...]

Aprofitament d’aigües fluvials a través de processos de filtració i desinfecció
Aprofitament d’aigües fluvials a través de processos de filtració i desinfecció

Disseny per a la implementació d’un sistema de captació, emmagatzemament i tractament d’aigües que permeti el subministrament d’aigua fluvial neta i desinfectada a nivell industrial en un escenari de sequera severa. Generat i elaborat per:  LE [...]

Foment de l’ús d’aigua regenerada segons requeriments industrials o urbans
Foment de l’ús d’aigua regenerada segons requeriments industrials o urbans

Foment de l’ús d’aigua regenerada a partir de la identificació de la qualitat de l’aigua requerida i generada per cada procés i anàlisi dels consums mitjans assolits. Generat i elaborat per:  LEITAT

Monitorització de la qualitat de l’aigua per al seu ús eficient a nivell industrial
Monitorització de la qualitat de l’aigua per al seu ús eficient a nivell industrial

Les sondes específiques o multiparamètriques (pH, conductivitat, oxigen dissolt, redox) permeten efectuar un anàlisi en continu de la qualitat de l’aigua de procés. Generat i elaborat per:  LEITAT