La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Solucions tecnològiques per la gestió de residus industrials per eliminar substàncies tòxiques i la recuperació de materials i substàncies de valor afegit.

Fitoextracció o ús d’endòfits per a la recuperació selectiva de metalls en llots contaminats
Fitoextracció o ús d’endòfits per a la recuperació selectiva de metalls en llots contaminats

La realització d’assajos de fitoacumulació en llots contaminats inclou la primera selecció d’espècies vegetals de ràpid creixement compatibles amb el metall específic a eliminar.

Bioleaching de RAEEs per a la recuperació de Critical Raw Materials (CRM)
Bioleaching de RAEEs per a la recuperació de Critical Raw Materials (CRM)

A partir de l’anàlisi dels Critical Raw Materials (CRM) continguts als RAEEs a valoritzar, se seleccionaran les cepes microbianes més adequades per al rentat biològic de l’element a recuperar.

Electrodeposició/electroplating per a la recuperació de metalls de valor a partir d’efluents amb metall dissolt
Electrodeposició/electroplating per a la recuperació de metalls de valor a partir d’efluents amb metall dissolt

partir de l’anàlisi dels metalls de valor continguts a les aigües, s’avaluarà la potencial recuperació d’aquests emprant electrodeposició.

Precipitació química com a tècnica hidrometal·lúrgica per a la recuperació de metalls
Precipitació química com a tècnica hidrometal·lúrgica per a la recuperació de metalls

A partir de les característiques de l’efluent industrial d’interès, es proposa l’estudi de tècniques de concentració (p. ex. membranes) i de recuperació, tot coneixent les característiques fisicoquímiques del nou efluent concentrat obtingut. [...]

Digestió anaeròbia parcial per a la producció d’àcids grassos volàtils (AGV)
Digestió anaeròbia parcial per a la producció d’àcids grassos volàtils (AGV)

A partir de la caracterització del llot o residu sòlid es desenvoluparà un assaig de digestió anaeròbia parcial a escala de laboratori per a la transformació del carboni existent en forma d’AGVs.

Vermicompostatge per a la producció d’esmenes orgàniques de qualitat
Vermicompostatge per a la producció d’esmenes orgàniques de qualitat

Realització d’assajos de vermicompostatge emprant com a material de partida compost primari i/o secundari a escala de laboratori.

Compostatge de residus orgànics i/o llots per a la producció d’esmenes orgàniques
Compostatge de residus orgànics i/o llots per a la producció d’esmenes orgàniques

A partir de la caracterització del llot o residu sòlid a gestionar, s’estudiarà la seva compostabilitat tot procedint a la realització de proves de compostatge a escala laboratori i pilot.

Fermentació per a la producció de biocombustibles líquids (bioetanol, biobutanol)
Fermentació per a la producció de biocombustibles líquids (bioetanol, biobutanol)

En base a la quantificació i anàlisi composicional del sucres/carbohidrats presents en l’efluent industrial a valoritzar i a l’anàlisi dels potencials inhibidors de la bioreacció desitjada, es dissenyarà i posarà a punt un bioreactor a escala [...]

Torrefacció de residus agroalimentaris lignocel·lulòsics per a la producció de carbó
Torrefacció de residus agroalimentaris lignocel·lulòsics per a la producció de carbó

Desenvolupament d’assajos de torrefacció com a tractament per a reduir la biodegradabilitat dels residus i permetre la seva valorització com a estructurant del sòl, retenidor de nutrients i aigua i captador d’emissions de CO2.

Piròlisi de residus inorgànics per a la producció de biocombustibles líquids
Piròlisi de residus inorgànics per a la producció de biocombustibles líquids

Realització d’un estudi de viabilitat sobre la implementació d’un procés de piròlisi per al tractament de residus de plàstics difícilment reciclables.