La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Categories Principals

Solucions
Solucions

Aquí es pot trobar documents amb solucions d'Economia Circular en les categories següents: Aigua, Energia, Organització, Productes i Residus.

Tots els documents:

Implantació Sistemes de Gestió Ambiental
Implantació Sistemes de Gestió Ambiental

La implantació d’un sistema voluntari de Gestió Ambiental estandarditzat (p. Ex segons EMAS “Eco-Management and Audit Scheme) o ISO14001) permet la millora del comportament ambiental de l’organització, millorant l’eficiència en el consum del r [...]

Disseny de models de negoci basats en economia circular
Disseny de models de negoci basats en economia circular

Per tal de dissenyar o adaptar un model de negoci d’acord amb els principis d’economia circular, cal definir una estratègia clara circular dins del model de negoci, centrada en els principis de circularitat, la maximització de l’eficiència en [...]

Elaboració de Declaració Ambiental de Producte
Elaboració de Declaració Ambiental de Producte

Per tal de realitzar una DAP, cal elaborar un estudi d’Anàlisi de Cicle de Vida seguint les regles fixades per les Regles de Categoria de Producte, existents per a diferents tipologies de producte. Generat i elaborat per:  LEITAT

Obtenció del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya
Obtenció del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya

El Distintiu és un sistema per identificar aquells productes i serveis que reuneixen determinades característiques que els fa més respectuosos amb el medi ambient. Generat i elaborat per:  LEITAT

Obtenció de l’etiqueta ecològica europea Ecolabel
Obtenció de l’etiqueta ecològica europea Ecolabel

L’etiqueta Europea està dividida per categories de producte o servei: productes cosmètics, tèxtils, pintures, mobiliari, etc.

Servitització (oferta de sistemes producte-servei)
Servitització (oferta de sistemes producte-servei)

El procés de servitització requereix que les empreses canviïn o adaptin l’enfoc del seu negoci, passant de ser una organització tradicional i orientada al producte a una organització renovada enfocada als serveis. Generat i elaborat per:  LE [...]

Incorporació de criteris ambientals en els envasos i embalatges de productes (2)
Incorporació de criteris ambientals en els envasos i embalatges de productes (2)

Per tal de millorar l’eficiència logística es recomana treballar sota la metodologia del disseny vertical. Generat i elaborat per:  LEITAT

Incorporació de criteris ambientals en els envasos i embalatges de productes
Incorporació de criteris ambientals en els envasos i embalatges de productes

Per tal d’introduir criteris ambientals en el disseny i desenvolupament del nostres envasos i embalatges es recomana fer un estudi per determinar l’impacte ambiental de les fases d’extracció de matèries primeres, transformació de les mateixes [...]

Pla de Mesura i Verificació d’estalvis energètics
Pla de Mesura i Verificació d’estalvis energètics

Segons el Protocol Internacional de Mesura i Verificació d’Estalvis (IPMVP), la Mesura i Verificació és un procés de mesura que determina de forma fiable l'estalvi aconseguit gràcies a un programa de millora dels consums energètics en una inst [...]

Ús d’energies renovables
Ús d’energies renovables

En funció de la localització de la instal·lació, la orientació de l’edifici, la disponibilitat d’espai, els patrons horaris de consum energètic i usos de l’energia es determinarà quines són les energies renovables més interessants a implementa [...]