Solucions tecnològiques per la gestió de residus industrials per eliminar substàncies tòxiques i la recuperació de materials i substàncies de valor afegit.

Digestió anaeròbia parcial per a la producció d’àcids grassos volàtils (AGV)
Digestió anaeròbia parcial per a la producció d’àcids grassos volàtils (AGV)

A partir de la caracterització del llot o residu sòlid es desenvoluparà un assaig de digestió anaeròbia parcial a escala de laboratori per a la transformació del carboni existent en forma d’AGVs. Generat i elaborat per:  LEITAT

Vermicompostatge per a la producció d’esmenes orgàniques de qualitat
Vermicompostatge per a la producció d’esmenes orgàniques de qualitat

Realització d’assajos de vermicompostatge emprant com a material de partida compost primari i/o secundari a escala de laboratori. Generat i elaborat per:  LEITAT

Compostatge de residus orgànics i/o llots per a la producció d’esmenes orgàniques
Compostatge de residus orgànics i/o llots per a la producció d’esmenes orgàniques

A partir de la caracterització del llot o residu sòlid a gestionar, s’estudiarà la seva compostabilitat tot procedint a la realització de proves de compostatge a escala laboratori i pilot. Generat i elaborat per:  LEITAT

Fermentació per a la producció de biocombustibles líquids (bioetanol, biobutanol)
Fermentació per a la producció de biocombustibles líquids (bioetanol, biobutanol)

En base a la quantificació i anàlisi composicional del sucres/carbohidrats presents en l’efluent industrial a valoritzar i a l’anàlisi dels potencials inhibidors de la bioreacció desitjada, es dissenyarà i posarà a punt un bioreactor a escala [...]

Torrefacció de residus agroalimentaris lignocel·lulòsics per a la producció de carbó
Torrefacció de residus agroalimentaris lignocel·lulòsics per a la producció de carbó

Desenvolupament d’assajos de torrefacció com a tractament per a reduir la biodegradabilitat dels residus i permetre la seva valorització com a estructurant del sòl, retenidor de nutrients i aigua i captador d’emissions de CO2. Generat i elabor [...]

Piròlisi de residus inorgànics per a la producció de biocombustibles líquids
Piròlisi de residus inorgànics per a la producció de biocombustibles líquids

Realització d’un estudi de viabilitat sobre la implementació d’un procés de piròlisi per al tractament de residus de plàstics difícilment reciclables. Generat i elaborat per:  LEITAT

Incineració de residus, anàlisis de perillositat i valorització de cendres
Incineració de residus, anàlisis de perillositat i valorització de cendres

Es proposa un anàlisi de la incineració de residus contaminats i el risc actual en la generació de nanopartícules. Generat i elaborat per:  LEITAT

Digestió anaeròbia parcial de llots acoblada a MFC per a la producció d’energia elèctrica
Digestió anaeròbia parcial de llots acoblada a MFC per a la producció d’energia elèctrica

Segons les característiques fisicoquímiques del llot a tractar i valoritzar (p. ex. presència elevada de compostos volàtils), es pot plantejar el desenvolupament de la digestió anaeròbia parcial per a la producció d’AGVs i la seva integració a [...]

Co-digestió anaeròbia de residus orgànics industrials i purins per a la producció de biogàs i fertilitzants
Co-digestió anaeròbia de residus orgànics industrials i purins per a la producció de biogàs i fertilitzants

A partir de l’anàlisi composicional de residus orgànics seleccionats (p. ex. relació C/N/P, contingut en matèria volàtil, metalls pesants i possibles inhibidors) s’analitza la barreja òptima d’aquests residus amb purins per a maximitzar la pro [...]

Dissolució àcida de metalls en residus
Dissolució àcida de metalls en residus

A partir de la caracterització fisicoquímica del residu a tractar i la quantificació del metall d’interès a recuperar, es realitzen assajos de lixiviació química a escala de laboratori. Aquests inclouen la selecció dels àcids potencialment òpt [...]